6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında gerçekleştirilen petrol arama faaliyetlerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı : 90792880-155.01.01.01[2015/3997]-20059 15.01.2018

Konu : 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında

gerçekleştirilen petrol arama faaliyetlerinin

damga vergisinden istisna olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, firmanız ile … A.Ş. (…) arasında …/…/2015 tarihinde düzenlenen Doğal Gaz Alım Sözleşmesinin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/42 nci maddesi kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tâbi olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (42) numaralı fıkrasında, Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmelerin damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.6491 sayılı Türk Petrol Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde, "Arama"nın; araştırma, arama sondajı ve tespit sondajı faaliyetlerini; "Petrol"ün; ham petrol ve doğal gazı; Üretimin; üretim sondajı ve geliştirme faaliyetlerini, petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesini, saha dâhilinde veya civarında depolanmasını, bu depolara, iletim hattına veya rafineriye boru hattı ve diğer vasıtalarla taşınmasını; "Petrol hakkı"nın; araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatından doğan haklardan herhangi birini ifade ettiği, geçici 1 inci maddesinde de, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin hak ve yükümlülüklerin ruhsat süresi sonuna kadar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sahip olduğu mevcut işletme ruhsatlarındaki hak ve yükümlülüklerin ise üretim sonuna kadar devam edeceği hüküm altına alınmıştır.İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan ve firmanız ile … arasında …/…/2015 tarihinde imzalanan sözleşmenin; "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde, tesisin işbu sözleşmenin 5.1 maddesinde sözü edilen gaz kullanımının gerçekleştiği müşterinin mülkiyet, kullanım hakkı ya da işletme hakkına sahip olduğu yapıları ifade ettiği, "Gazın Kullanılacağı Tesis ve Tesisin Yeri" başlıklı bölümünün 5.1 maddesinde, müşterinin gazı kullanacağı tesisin … adresindeki tesis olduğu, "Gaz Kullanım Amacı" başlıklı 6 ncı maddesinde, müşteri tarafından satın alınan gazın Madde 5.1'de belirtilen tesiste "elektrik üretimi" amacıyla kullanılacağı, müşteri gazı bu amaç dışında başka bir amaç için kullanamayacağı gibi, gazın satışını da yapmayacağı belirlemelerine yer verilmiştir.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, firmanız ile … arasında düzenlenen "Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi"nin doğrudan petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmadığı dikkate alındığında, söz konusu sözleşmenin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/42 numaralı fıkrasına göre damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst