6446 sayılı Kanun kapsamında Harç ve Damga Vergisinden İstisna Olup Olmadığı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)


Sayı : 90792880-155.15[2016/3989]-107393 12.03.2018

Konu : 6446 sayılı Kanun kapsamında

Harç ve Damga Vergisinden

İstisna Olup Olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin … İli … İlçesinde kurulacak olan … RES 5 projesi için 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış elektrik üretim lisansı bulunduğu belirtilerek, söz konusu proje nedeniyle düzenlenen …/…/2013 tarihli finansman danışmanlık sözleşmesinin noterde tasdiki esnasında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında harç ve damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden itibaren beş yıl süreyle iletim sistemi sistem kullanım bedellerinden yüzde elli indirim yapılacağı; (b) bendinde 31/12/2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan teşvikler uyarınca, üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçtan müstesna olduğu hüküm altına alınmış, 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14/12/2015 tarihli ve 2015/8317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 2 nci maddesiyle bu süre 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.6446 sayılı Kanunda düzenlenen hüküm ile söz konusu Kanunların yürürlük tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere yatırım teşviki sağlamak üzere, yatırım döneminde üretim tesisleriyle ilgili olarak yapılacak işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçtan istisna edilmiştir.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından üretim lisansı verilmesinden itibaren başlayıp üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihe kadar olan süreci ifade eden üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisiyle ilgili düzenlendiğinin tevsiki kaydıyla, Kanunda belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere, üretim lisans belgesi sahibi firmalarla üçüncü kişiler arasında yapılan işlemler harca, düzenlenen kağıtlar damga vergisine tabi olmayacaktır.Buna göre, şirketinizin yatırımını yaptığı … İli … İlçesinde kurulacak olan … RES 5 projesi nedeniyle düzenlendiği belirtilen finansman danışmanlık sözleşmesinin, bizzat üretim tesislerine ilişkin işlem olarak değerlendirilemeyeceğinden, 6446 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna edilmesi mümkün değildir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst