6446 sayılı Kanun kapsamında harç ve damga vergisi istisnası

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Gurup Müdürlüğü


Sayı
:​
90792880-155.15.99[5901]-E.214112
13.08.2020​
Konu
:​
6446 sayılı Kanun kapsamında harç ve damga vergisi istisnası


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Mevkiinde kurulması planlanan … adlı üretim tesisinin enerji nakil hatları işleri ile ilgili olarak şirketiniz ile adına düzenlenmiş …/…/2018 tarih ve … No.lu üretim lisansı belgesi bulunan … Elektrik Üretim A.Ş. arasında …/12/2018 tarihinde düzenlenen sözleşmeye, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında harç ve damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, noter işlemlerinden bu Kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu; 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun;- 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde iletim tesisinin, üretim veya tüketim tesislerinin 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı olduğu üretim veya tüketim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direğinden itibaren iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dâhil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri; (rr) bendinde, üretim tesisinin, elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri ifade ettiği hükümlerine,- 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında, "Üretim ve tüketim tesislerinin sisteme bağlantısı için yeni iletim tesisi ve bu tesisin sisteme bağlanabilmesi için yeni iletim hatlarının yapılmasının gerekli olduğu hâllerde; bu tesislerin yapımı için TEİAŞ'ın yeterli finansmanının olmaması veya zamanında yatırım planlaması yapılamaması durumlarında, söz konusu yatırımlar, bu tesise bağlantı talebinde bulunan tüzel kişi veya kişilerce müştereken yapılabilir veya finanse edilebilir. Yapılan yatırımın tutarı ilgili tüzel kişi veya kişiler ile TEİAŞ arasında yapılacak bir tesis sözleşmesi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları çerçevesinde geri ödenir. Geri ödeme süresi üretim ve tüketim tesisleri için en fazla on yıldır. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir." hükmüne,- Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise"(1) Kısa dönemde gerekli arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacıyla, 31/12/2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, aşağıdaki teşvikler sağlanır. Bu sürenin beş yıla kadar uzatılmasına Cumhurbaşkanı yetkilidir.a) Üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden itibaren beş yıl süreyle iletim sistemi sistem kullanım bedellerinden yüzde elli indirim yapılır.b) Üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler harçtan ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır." hükmüneyer verilmiş, 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 14/12/2015 tarihli ve 2015/8317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere teşvik sağlanmasına ilişkin süre 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen üretim lisansının alındığı tarihten itibaren başlayıp üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihe kadar olan süreci ifade eden üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisiyle ilgili düzenlendiğinin tevsiki kaydıyla, Kanunda belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere, lisans belgesi sahibi firmalarla üçüncü kişiler arasında yapılan işlemlere harç, düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanması mümkün olup, üretim tesisi ile ilgili olmayan işlem ve kağıtlara istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, TEİAŞ ile yapılan sistem bağlantı anlaşması içinde yer alan enerji nakil hatları işleri yapımı ile ilgili hükümler dahilinde TEİAŞ nezdinde kabuller yaptırılması işine ilişkin olarak şirketiniz ile … Elektrik Üretim A.Ş. arasında …/12/2018 tarihinde düzenlenen enerji nakil hattı anahtar teslim yapım işleri sözleşmesinin üretim tesisi ile ilgili olmayıp iletim tesisi ile ilgili olduğu dikkate alındığında, söz konusu kağıda damga vergisi istisnası ve sözleşmenin noterde tasdik edilmesi durumunda yapılacak tasdik işlemine harç istisnası uygulanması mümkün değildir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst