6446 sayılı kanun kapsamında damga vergisi istisnası

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)


Sayı : 90792880-155.15[2016/4369]-107362 12.03.2018

Konu : 6446 sayılı kanun kapsamında damga vergisi istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından şirketiniz adına düzenlenmiş olan …/…/2011 tarih ve … Lisans No'lu Üretim Lisansı Belgesi kapsamında yapılan üretim tesisi ile ilgili olarak şirketiniz ile DSİ … Bölge Müdürlüğü arasında …/…/2016 tarihinde imzalanan "… Ait Protokol"un, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü maddesinde yer alan hüküm gereği damga vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin (rr) bendinde, üretim tesisinin, elektrik enerjisinin üretildiği tesisler olduğu; geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde 31/12/2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan teşvikler uyarınca, üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçtan müstesna olduğu hüküm altına alınmış, 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14/12/2015 tarihli ve 2015/8317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 2 nci maddesiyle bu süre 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.Buna göre, 6446 sayılı Kanunda düzenlenen hüküm ile 31/12/2020 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere yatırım teşviki sağlamak üzere, yatırım döneminde üretim tesisleriyle ilgili olarak yapılacak işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçtan istisna edilmiştir.Özelge talep formunuz ekinde bulunan … İli'nde kurulacak olan … Barajı ve HES üretim tesisinde …/…/2011 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere şirketiniz adına düzenlenen …/…/2011 tarih ve … No'lu Üretim Lisans Belgesinin incelenmesinden, "Özel Hükümler" başlıklı bölümünün üretim tesisine ilişkin bilgilerin bulunduğu 1 inci maddesinde tesisin tamamlanma tarihinin …/…/2015 tarihli ve … sayılı Kurul Kararı ile yapılan tadil sonucu …/…/2019 olarak belirlendiği anlaşılmıştır.Bu durumda, 6446 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye gireceği anlaşılan üretim tesisleriyle ilgili olarak lisans belgesi sahibi şirketiniz ile DSİ … Bölge Müdürlüğü arasında …/…/2016 tarihinde imzalanan "… Ait Protokol" konusu işin, münhasıran yatırım döneminde üretim tesisiyle ilgili olduğunun tevsiki kaydıyla, söz konusu sözleşme için damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst