5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi uygulaması

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
90792880-155.15.99[5868]-352082
21.12.2020​
Konu
:​
5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi uygulamasıİlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile ... ... Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında " ... İli, ... İlçesi, … Mah. (1. Kısım) (5. Bölge) Riskli Alan Sınırında Yapılması Planlanan Kentsel Dönüşüm Projesi Mimari Projeleri Hazırlanması İşi" ne ilişkin olarak 8/10/2018 tarihinde sözleşme imzalandığı belirtilerek söz konusu sözleşmenin 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun, "I. Akitlerle ilgili kağıtlar""başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunun amacının, Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge'ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek olduğu; "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, tasarım faaliyetinin, sanayi alanında ve Cumhurbaşkanının uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü kapsadığı, (k) bendinde, tasarım merkezinin, tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş yerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade edeceği; "İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları" başlıklı 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacağı, dokuzuncu fıkrasında ise, bu Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetlerinin bu maddede belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabileceği, sipariş verenlerin, Ar-Ge veya tasarım indirimi ile sipariş verilmesine ilişkin kağıtlara ait damga vergisi istisnası dışındaki teşvik ve destek unsurlarından yararlanamayacağı hükümlerine yer verilmiştir.30/9/2016 tarih ve 29483 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5 Seri No.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğinin "Uygulama esasları" başlıklı 3 üncü maddesinde, "(1) 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bu Kanun ve ilgili Yönetmelikte kapsam ve sınırları belirtilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olacaktır.(2) Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için;a) Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, rekabet öncesi işbirliği ile Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri için başvuru yapılan ve desteği veren kamu kurumundan veya 5746 sayılı Kanunda belirtilen vakıflardan,b) Teknoloji merkezi işletmeleri için TEKMER müdürlüğünden,c) Uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri için TÜBİTAK'tanalınan veya bunlar tarafından onaylanan; kâğıda konu işlemin 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olduğunu gösteren proje öneri bilgileri formu veya destek karar yazısı ya da proje sözleşmesi veya bu mahiyetteki belgenin işlem esnasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi yeterli olup, işlem yapan kurum veya kuruluşlarca başka belge aranmayacaktır....(6) 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri projelerde sipariş alanlar yukarıda belirtilen istisnalardan yararlanacak olmakla birlikte, sipariş verenler de bu kapsamda sadece sipariş alan Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile sipariş verilmesine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi istisnasından yararlanacaklardır...."
açıklamalarına yer verilmiştir.İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinden, ... Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından şirketinize ihale edilen " ... İli, ... İlçesi, … Mah. (1. Kısım) (5. Bölge) Riskli Alan Sınırında Yapılması Planlanan Kentsel Dönüşüm Projesi Mimari Projeleri Hazırlanması İşi" ne yönelik olarak 8/10/2018 tarihli sözleşmenin imzalandığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünün ... 2018 tarihli ve ... sayılı yazısı ile şirketinize Tasarım Merkezi Belgesinin verildiği, 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden 3/5/2018 tarihinden itibaren yararlanmasına Değerlendirme ve Denetim Komisyonu toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildiği anlaşılmıştır.Diğer taraftan konuya ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalardan ise şirketiniz tasarım merkezinin 2018 yılı faaliyetinin, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda, başvurunuza konu proje dahil ticari faaliyetler ile tasarım faaliyetlerinin net ayrımının yapılmadığı, ticari harcamaların tasarım harcamalarından belirgin olarak ayrılmadığı vb. gerekçeler ile tasarım faaliyetinin süreli olarak durdurulmasına karar verildiği, şirketinizin tasarım merkezi faaliyet konusunun iç mimarlık olduğu ve iç mimarlık alanında yaptığınız yenilik faaliyetlerinin 5746 sayılı Kanunda belirtilen istisna teşvik ve muafiyetler kapsamında olduğu, ancak Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucunda gerçekleşmeyen ticari faaliyetlerinizin ise 5746 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği ifadelerine yer verildiği anlaşılmıştır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz ile … Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında "… İli, … İlçesi, … Mah. (1. Kısım) (5. Bölge) Riskli Alan Sınırında Yapılması Planlanan Kentsel Dönüşüm Projesi Mimari Projeleri Hazırlanması İşi" ne yönelik olarak 8/10/2018 tarihinde imzalanan sözleşme konusu işin tasarım faaliyetinize ilişkin olup olmadığı anlaşılamamış olup, söz konusu işe ilişkin düzenlenen sözleşmenin 5746 sayılı Kanun kapsamında tasarım faaliyetiniz ile ilgili olduğunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak bir yazı ile tevsiki halinde, sözleşmeye damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst