43.01 ve 43.02 tarife pozisyonunda yer alan ham kürkler ile dabaklanmış kürklerin ithali, aynen veya işlenerek yurt içi yada yurt dışına tesliminde ÖTV uygulaması.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü
Sayı
:​
39044742-135-E.591414
12.08.2020​
Konu
:​
43.01 ve 43.02 tarife pozisyonunda yer alan ham kürkler ile dabaklanmış kürklerin ithali, aynen veya işlenerek yurt içi yada yurt dışına tesliminde ÖTV uygulaması.

İlgi
:​
02/04/2019 tarihli ve 1120735 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden;

- Firmanızca ithal edilen 43.01 ve 43.02 tarife pozisyon numaralı ham kürkler ile dabaklanmış kürklerin, herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın yurt içinde teslimi veya mamul haline getirilerek yurt içinde tesliminin özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olup olmadığı,

- Bu mallardan mamul malların yurt içi tesliminin ÖTV'ye tabi olması halinde, ilk satış aşamasında mı yoksa her aşamada mı ÖTV hesaplanacağı, her satış aşamasında ÖTV hesaplanması halinde ÖTV indiriminin mümkün olup olmadığı,

- Mamul malların ihraç edilmesi halinde ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı

hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı ÖTV Kanununun;

- (1/1-c) maddesinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tâbi olduğu,

- (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu,

- (4/1-a) maddesinde, ÖTV'nin mükellefinin, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu,

- (5/1) maddesinde, bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinin, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması şartlarıyla ÖTV'den istisna olduğu,

- 9 uncu maddesinde, ÖTV'ye tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilebileceği,

- (12/1) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan mallardan, karşılarında belirlenen tutar ve oranlarda ÖTV alınacağı

hükme bağlanmış olup, söz konusu hükümlerin (IV) sayılı liste bakımından uygulama usul ve esasları Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Anılan Tebliğin (I/A/1) bölümünde de belirtildiği üzere, Kanunun 1 nci maddesi hükmü gereğince ÖTV, konusuna giren her mal için bir kez uygulandığından, (IV) sayılı listedeki malların vergi uygulandıktan sonraki el değiştirmeleri vergiye tabi değildir.

Ayrıca, aynı Tebliğin (II/D) bölümünde, mezkur Kanunun 9 uncu maddesi hükmü uyarınca, vergisi ödenerek ithal edilen veya ÖTV mükelleflerinden satın alınan bir malın aynı listede yer alan başka bir malın imalinde kullanılması halinde, kullanılan mala isabet eden ÖTV tutarının imal edilen malın teslimine ilişkin hesaplanan ÖTV tutarından indirilebileceği, ancak, bu şekilde indirim konusu yapılabilecek azami ÖTV tutarının, satın alınan mala ait ödenen ÖTV tutarını aşamayacağı gibi bu malın girdi olarak kullanılması suretiyle üretilen malın teslimine ilişkin hesaplanan ÖTV tutarını da geçemeyeceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 28/2/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesi uyarınca, Kanuna ekli (IV) sayılı listede G.T.İ.P. numarası itibarıyla yer alan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

- 43 üncü faslında sınıflandırılan ''Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri [Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç] (43.01, 43.02 hariç)" tanımlı mal için ÖTV oranı %25,

- 43.01 tarife pozisyonunda yer alan "Ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post ve deriler hariç)" tanımlı mal için ÖTV oranı %0,

- 43.02 tarife pozisyonunda yer alan "Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler (baş, kuyruk, pençeler ve diğer parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç)" tanımlı mallar için ÖTV oranı %0

olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Buna göre;

- Firmanızca ithal edilen ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamında yer alan 43.01 ve 43.02 tarife pozisyonun numaralı ham kürkler ile dabaklanmış kürklerin ithalinde ÖTV oranının %0 uygulanması gerekmekte olup, ithal edilen bu malların herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın yurt içi teslimi ÖTV'ye tabi değildir.

- Firmanızca 0 (sıfır) oranlı olarak ithal edilen ham kürkler ile dabaklanmış kürklerin firmanızca işlenmesi sonucu elde edilen mamul malların yurt içinde teslimi %25 oranında ÖTV'ye tabi tutulacaktır. İmalatçı sıfatıyla ÖTV hesaplayarak teslim ettiğiniz bu mallarla ilgili sonraki aşamalarda tekrar ÖTV hesaplanmayacak, alıcılar tarafından alışta yüklenilen ÖTV ilgili mevzuat gereğince gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

- Ham kürkler ile dabaklanmış kürklerin işlenmesi sonucu elde edilen mamul malların ihracatı ÖTV Kanununun (5/1) maddesi hükmü uyarınca vergiden istisna olduğundan, bu işleme ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturalarda ÖTV hesaplanmayacaktır. Bununla birlikte, söz konusu istisna kapsamında yapılan teslimlerin, (4) numaralı ÖTV Beyannamesinin "İstisnalar ve İndirimler" bölümünün "İstisnalar" tablosundaki istisna türü listesinden "İhracat İstisnası" seçilerek beyan edileceği ve beyannamenin "Ekler" bölümünde yer alan "İhracat İstisnası" tablosuna, istisna kapsamında yapılan teslime ilişkin gümrük çıkış beyannamesi ile satış faturasına ilişkin bilgiler ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgilerin girilmesi gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst