243 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
243 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)

Bu hesap; bu grupta yer alan alacak tutarlarının uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülmesi durumunda, ilgili alacakların nominal tutarları ile tahsilât dönemlerine göre etkin faiz oranı kullanılarak hesaplanmış bugünkü değerleri arasındaki farkı gösteren henüz gerçekleşmemiş olan faiz gelirlerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesaptaki tutar, bu grupta yer alan hesapların nominal tutarlarını itfa edilmiş maliyetine indirger sağlar. Hesap, ilgili olduğu alacak hesabına göre alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen hesaplara ilişkin vade farklarının gelecek dönemlere isabet eden tutarları bu hesaba alacak kaydedilir. İlgili dönemlerde o döneme düşen vade farkı tutarının “640 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Vade Farkı Gelirleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Kazançları” hesabına aktarılmasında bu hesaba borç kaydedilir. Bu grupta yer alan varlıklar dönen varlıklara aktarıldığında bu varlıklara ilişkin bu hesapta yer alan gelecek dönemlere ait vade farkı tutarları da “143 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)” hesabına aktarılır. Alacağın değersiz alacak haline gelmesi durumunda bu hesaptaki tutar alacak tutarından indirilir kalan tutar zarar yazılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst