2021-1 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

stajyer

Well-known member
2021-1 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınavı

1- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre.
Odaların organlarını sadece sayınız (20 puan)


Cevap 1- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun “Odaların organları” kenar başlıklı 17. maddesine göre, Odaların organları şu şekildedir:
- Genel Kurul,
- Yönetim Kurulu,
- Disiplin Kurulu,
- Denetleme Kurulu

2- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne göre, ‘‘meslekten çıkarına cezasr’m gerektiren halleri sadece sayınız. (20 puan)

Cevap 2- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesine göre meslekten çıkarma cezası aşağıdaki hallerde uygulanır:
- Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren eylemin yeniden işlenmesi.
- Meslek mensuplarının kasten vergi zıyaına sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi.
- Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi, herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırılması veya meslek mensubunun mesleki konulardaki yetkilerini genel vekâletname ve/veya düzenleme şeklinde vekâletname ile veya muvazaa yoluyla yahut da başka kanunlardaki düzenlemeleri kötüye kullanarak, mesleğini bizzat yapmayıp, yetkilerini devamlı ya da geçici olarak meslek mensubu olmayan kişilere kullandırması, kendi adına müşteri kabul etmesine, resmî belgelerde mühür ya da kaşesinin kullanılmasına izin verilmesi
- Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak, beyanname düzenlenmesi ve imzalanması.


3- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik’c ekli Etik İlkeler e göre, tüm meslek mensuplarına ilişkin tehditleri ortadan kaldırmaya veya kabul edilebilir bir düzeye indirmeye yönelik olarak “mevzuat ile oluşturulabilecek Önlemlerde ömek olarak düzenlenen hallerden altı tanesini sadece sayınız. (30 puan)

Cevap 3- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik’e ekli Etik İlkeler’in “Tehditlere karşı önlemler” kenar başlıklı 4. maddesine göre, tehditleri ortadan kaldıran veya kabul edilebilir bir düzeye indiren “mevzuat ile oluşturulabilecek önlemler”e verilebilecek örnekler şu şekildedir:
- Mesleğe giriş, için gerekli eğitim,
- Meslekî eğitim (staj) ve tecrübe gereksinimleri,
- Sürekli meslekî gelişim gereksinimleri,
- Kurumsal yönetim gereksinimleri,
- Meslekî standartlar,
- Meslekî veya düzenleyici izleme ve disiplin prosedürleri,
- Meslek mensubu tarafından üretilen rapor, sonuç, iletişim ve bilgilerin yasal yetkili üçüncü bir kurum tarafından dış, kontrolden geçirilmesi.


4- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği ne göre, “reklam yoluyla haksız rekabete neden olacak eylem ve davranış” örneği olarak açıkça sayılan hallerden altı tanesini sadece sayınız. (30 puan)


Cevap 4- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin “Reklam Yoluyla Haksız Rekabet” kenar başlıklı 8. maddesine göre aşağıda sayılı haller haksız rekabet teşkil eder.
- Meslek mensuplarının dürüstlüğü, güvenirliği ve tarafsızlığı hakkında yanlış ve asılsız beyanlarda bulunmak.
- Meslek mensuplarının hizmetlerini ve faaliyetlerini yanlış ve yanıltıcı veya yersiz açıklamalarla kötülemek.
- Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunmak.
- Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak.
- Sahip olmadığı meslek unvanını kullanmak.
- Bu Yönetmelik ile belirlenen reklam ilke ve kurallarına aykırı davranmak.
- Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları kullanmak.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst