2019-1 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

stajyer

Well-known member
2019-1 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

SORU 1: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, meslek mensubu olabilmenin genel şartlarının neler olduğunu sadece sayınız. (25 Puan)

CEVAP 1: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 4. maddesine göre, meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır:
• T.C. vatandaşı olmak
• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
• Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak
• Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak


SORU 2: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğine göre, ''meslekten çıkarma cezasi'nı gerektiren halleri sadece sayınız. (25 Puan)

CEVAP 2: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’nin 9. maddesine göre meslekten çıkarma cezası aşağıdaki hallerde uygulanır:
• Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren eylemin yeniden işlenmesi
• Meslek mensuplarının kasten vergi zıyaına sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi
• Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi, herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırılması veya meslek mensubunun mesleki konulardaki yetkilerini genel vekâletname ve/veya düzenleme şeklinde vekâletname ile veya muvazaa yoluyla yahut da başka kanunlardaki düzenlemeleri kötüye kullanarak, mesleğini bizzat yapmayıp, yetkilerini devamlı ya da geçici olarak meslek mensubu olmayan kişilere kullandırması, kendi adına müşteri kabul etmesine, resmî belgelerde mühür ya da kaşesinin kullanılmasına izin verilmesi
• Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak, beyanname düzenlenmesi ve imzalanması


SORU 3: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik uyarınca, tüm meslek mensuplarının uyması zorunlu temel etik ilkelerin neler olduğunu sadece başlıklar halinde sayınız. (25 Puan)

CEVAP 3: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmeliğe ekli “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler”in 1. maddesine göre, tüm meslek mensuplarının uyması gereken temel etik ilkeler şunlardır:
• Dürüstlük İlkesi
• Tarafsızlık İlkesi
• Mesleki Yeterlilik ve Özen İlkesi
• Gizlilik İlkesi
• Mesleki Davranış İlkesi

SORU 4: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, meslek mensuplarının "ticari faaliyette bulunamama" kuralı çerçevesinde söz konusu Yönetmelikte açıkça sayılarak yasaklanan faaliyetlerden beş tanesini sadece sayınız. (25 Puan)

CEVAP 4: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 43. maddesi uyarınca “ticari faaliyette bulunamama” kuralı çerçevesinde, meslek mensuplarının ticari faaliyet yasağı çerçevesinde yasaklanan faaliyetleri şunlardır:
• Türk Ticaret Kanununa göre tacir sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmaları
• Türk Ticaret Kanununa göre esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmaları
• Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmaları
• Ticari mümessillik yapmaları
• Ticari vekillik yapmaları
• Acentelik yapmaları
• Adi şirket ortağı olmaları
• Kollektif şirket ortağı olmaları
• Komandit şirketlerde komandite ortak olmaları
• Limited şirketlerin müdürler kurulu üyeliği ve başkanlığı görevinde bulunmaları
• Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevinde bulunmaları
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst