2018-2 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

stajyer

Well-known member
2018-2 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

SORU 1: 3568 Sayılı Kanuna göre “meslek sırrı” kavramını kimleri kapsadığını da belirterek açıklayınız. Kanunda belirlenen düzenlemelere aykırı davrananlar için öngörülen yaptırımı belirtiniz. (25 Puan)

Cevap 1: Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar.
Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir.
Adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma birinci fıkra hükmünün dışındadır.
Tanıklık, sırrın ifşası sayılmaz.
Yukarıdaki hükümler oda ve birlik personeli hakkında da uygulanır.
43/1 ve 43/2 nci fıkrası hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.


SORU 2: 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre meslek mensuplarının müşterek ve müteselsil sorumluluğunu kısaca açıklayınız. (25 Puan)

Cevap 2: Beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

SORU 3: Maliye Bakanlığının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun.175 ve Mükerrer 257’inci maddelerinden aldığı yetki ile yürürlüğe koymuş bulunduğu, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan; “mali tablolar nelerdir. Bu tablolar nasıl sınıflandırılmıştır”. Kısaca bilgi veriniz. (25 Puan)

Cevap 3: Maliye Bakanlığı’nın, V.U.K. 175. ve Mükerrer 257. Maddelerinden aldığı yetki ile düzenlediği mali tablolar;
• Bilanço,
• Gelir Tablosu,
• Satışların Maliyeti Tablosu,
• Fon Akım Tablosu,
• Nakit Akım Tablosu,
• Kar Dağıtım Tablosu ve
• Öz Kaynaklar Değişim Tablosudur.
Bu tablolardan bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleriyle birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturur.

SORU 4: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre meslekle bağdaşan (yapılmasında sakınca olmayan) işler nelerdir? (25 Puan)

Cevap 4. Aşağıda belirtilen işler meslekle bağdaşan işlerden olup yapılmasında bir sakınca yoktur.
a) Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmak,
b) Limited ve anonim şirketlerde ortak, komandit şirketlerde komanditer ortak olmak veya murakıplık yapmak,
c) Meslek mensuplarının, üyesi oldukları ve kurumlar vergisinden muaf olan yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ve yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevlerinde bulunmak,
d) Kadrolu olarak çalışmamak şartıyla öğretim ve eğitim amacı ile ders vermek,
e) Devamlılık arz etmemek kaydı ile gazete ve dergilerde yazı ve makale yazmak,
f) Seminer ve konferanslara katılmak,
g) Her türlü yazılı ve görsel sanat ve edebiyat faaliyetinde bulunmak
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst