2016-2 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

stajyer

Well-known member
2016-2 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

SORU 1- 3568 Sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yer alan ve sözleşmelerin meslek mensubunca tek taraflı olarak feshedilebilmesine imkan tanıyan haklı gerekçeleri belirtiniz. (25 Puan)

CEVAP 1
- Meslek mensuplarınca yapılmış sözleşmeler;

Ücretin ödenmemesi ve​

meslek mensubuna tevdi edilen belgelerin sağlıklı ve güvenilir olmaması hallerinde, meslek mensuplarınca tek taraflı olarak feshedilebilir.

SORU 2- Maliye Bakanlığının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun.175 ve Mükerrer 257’inci maddelerinden aldığı yetki ile yürürlüğe koymuş bulunduğu, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan; “mali tablolar nelerdir. Bu tablolar nasıl sınıflandırılmıştır”. Kısaca bilgi veriniz. (25 Puan)

CEVAP 2-
Maliye Bakanlığı’nın, V.U.K. 175. ve Mükerrer 257. Maddelerinden aldığı yetki ile düzenlediği mali tablolar;

Bilanço,

Gelir Tablosu,

Satışların Maliyeti Tablosu,

Fon Akım Tablosu,

Nakit Akım Tablosu,

Kar Dağıtım Tablosu ve

Öz Kaynaklar Değişim Tablosudur.

Bu tablolardan bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleriyle birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturur.

SORU 3- 3568 sayılı Yasada yer alan meslek mensuplarına yasaklanmış faaliyetler nelerdir? (25 Puan)

CEVAP 3-​

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bu unvanlarla, Yeminli Mali Müşavirler bu unvan ve tasdik yetkisiyle kanunlarla kendilerine verilmiş işlerin yürütülmesi amacıyla; Gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar.

Ticari faaliyette bulunamazlar.

Meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.

Yeminli Mali Müşavirler, eşi (boşanmış olsa dahi) usul ve fürundan biri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar, bu yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktıkları işleri tasdik edemezler.

Meslek mensupları, iş elde edebilmek için reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar.

Tabela veya basılı kâğıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanları dışında başka sıfat kullanamazlar.

SORU 4- 3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiş bulunan “Tüm meslek mensuplarının uymaları gereken Zorunlu Temel Etik İlkeler” nelerdir. Kısaca başlıklar halinde yazınız. (25 Puan)

CEVAP 4- Tüm meslek mensuplarının uymaları gereken zorunlu temel etik ilkeler;

a) Dürüstlük: Meslek mensuplarının tüm meslekî ve iş ilişkilerinde doğru sözlü ve dürüst davranmalarıdır.
b) Tarafsızlık: Yanlı veya önyargılı davranarak; üçüncü kişilerin haksız ve uygunsuz biçimde yaptıkları baskıların meslek mensuplarının meslekî kararlarını etkilememesi veya engellememesidir.
c) Meslekî Yeterlilik ve Özen: Meslek mensubunun meslekî faaliyetlerini yerine getirirken teknik ve meslekî standartlara uygun olarak, özen ve gayret içinde davranmasıdır.
ç) Gizlilik: Meslek mensubunun meslekî ilişkileri sonucunda elde ettiği bilgileri açıklamasını gerektirecek bir hak veya görevi olmadıkça üçüncü kişi veya gruplara açıklamaması ve bu bilgilerin meslek mensubunun veya üçüncü kişilerin çıkarları için kullanılmamasıdır.
d) Meslekî Davranış: Meslek mensubunun mevcut yasa ve yönetmeliklere uymasını ve mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmasını ifade etmektedir.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst