2015-2 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

stajyer

Well-known member
2015-2 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

SORU 1. 3568 Sayılı meslek yasamız Meslek Odaları yönetmeliklerine göre kurulmuş olan odaların organlarından olan, Oda Disiplin Kurulunun oluşumunu açıklayarak ve görevleri hakkında kısaca bilgi veriniz. (25 Puan)

CEVAP 1. Oda Disiplin Kurulu: Oda Disiplin Kurulu, üye sayısı 50'ye kadar olan Odalarda üç, 50'den fazla olan Odalarda beş üyeden oluşur. Ayrıca, Disiplin Kurulu üyesi 3 olan Odalarda bir, 5 olan Odalarda 3 yedek üye seçilir. Disiplin Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından üç yıl için seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda üç yıllık süre şartı aranmaz. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.
Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. Üyelerin ayrılmaları halinde yerlerine en çok oy alan yedek üyeler getirilir. Disiplin Kurulu en az üç kişinin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Başkanın bulunmadığı zamanlarda meslekte en kıdemli üye Kurula başkanlık eder. Oda Disiplin Kurulunun kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir. Oda Disiplin Kurulunun görevleri; Oda Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılması kararı üzerine üyeler hakkında disiplin soruşturması yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.


SORU 2. 3568 Sayılı Meslek yasamız Çalışma Usul ve Esasları ve Odalar Yönetmeliklerinde düzenlenmiş bulunan “Büro Edinme ve Tabela Asılması Zorunluluğu“ hakkında kısaca bilgi veriniz. (25 Puan)

CEVAP 2. Her meslek mensubu mesleki faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu oda bilgisinde iş yeri açmak zorundadır. Ortaklık bürosu veya şirket kurulması halinde de işyeri açılması mecburidir. Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgâhlarının bulunduğu bölgenin odasına kaydolurlar. İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler on beş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar. Daha evvel zorunlu olan “tabela asma”, ihtiyari hale getirilmiş, meslek mensuplarının tabela asmak istemeleri halinde uyacağı kurallar düzenlenmiştir. Buna göre her tabela asmak isteyen meslek mensubu; işyerinin bulunduğu binanın herkesin kolaylıkla görebileceği biçimde bir yerine, sadece adı ve soyadı ile meslek unvanını taşıyan bir tabela asmak zorundadır. Birden çok meslek mensubu çalışmalarını ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirdikleri takdirde; tabelaya ayrıca ortaklık bürosu veya şirket unvanı yazılır. Ayrıca ortaklar ad ve soyadları ile unvanlarını da tabelaya yazabilirler.

SORU 3. 3568 sayılı yasamızda yer alan meslek mensuplarına yasaklanmış faaliyetler nelerdir? (25 Puan)

CEVAP 3. 3568 sayılı meslek yasamızda yer alan meslek mensuplarına yasaklanmış faaliyetler: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bu unvanlarla, Yeminli Mali Müşavirler bu unvan ve tasdik yetkisiyle kanunlarla kendilerine verilmiş işlerin yürütülmesi amacıyla; Gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar. Ticari faaliyette bulunamazlar. Meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar. Yeminli Mali Müşavirler, eşi (boşanmış olsa dahi) usul ve fürundan biri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar, bu yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktıkları işleri tasdik edemezler. Meslek mensupları, iş elde edebilmek için reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. Tabela veya basılı kağıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanları dışında başka sıfat kullanamazlar.

SORU 4. 3568 Sayılı meslek yasamız SMMM ve YMM’lerin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik gereğince; Meslek mensuplarınca, sözleşmenin feshi ile defter ve belgelerin saklanması, iadesi hakkında bilgi veriniz? (25 Puan)

CEVAP 4. 3568 Sayılı meslek yasamız SMMM. ve YMM’lerin Çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik gereğince; Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler. Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler bir ay içinde devir teslim tutanağı düzenlenmek suretiyle sahiplerine geri verilir. Devir teslim gerçekleşmediği takdirde durum meslek mensubu tarafından odaya bildirilir. Tarafların tazminat hakları genel hukuk kurallarına tabidir. Ücretin ödenmemesi ve meslek mensubuna tevdi edilen belgelerin sağlıklı ve güvenilir olmaması fesih de meslek mensubunun haklı gerekçesidir. Meslek mensupları kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde iyi niyetle muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek zorundadırlar. Şu kadar ki, defter ve belgelerin geri alınması, sahibine yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona erer. İşin bitiminden itibaren bir ay içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilir.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst