2013-2 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

stajyer

Well-known member
2013-2 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

29 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

SORU 1: 3568 sayılı meslek yasamıza göre kurulan; oda yönetim kurullarının;
a. oluşumu,
b. Hangi hallerde göreve devam edemeyip düştüğünü, c. yeniden seçilmeleri ve Görev süreleri.
hakkında kısaca bilgi veriniz.

CEVAP 1: 3568 sayılı meslek yasamıza göre kurulan odalarda yönetim kurulları,
a. Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilir. Odalarda yönetim kurullarına seçilecek üyeler, oda üye sayısına göre;
• Üye sayısı binin altında olan odalarda beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.
• Üye sayısı bin ila beş bin arasında olan odalarda yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur.
• Üye sayısı beş bini aşan odalarda dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.
b. Yönetim kurulunun toplu olarak görevden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması durumun da yönetim kurulları göreve devam edemezler ve düşerler.
c. Bu durumda; oda denetçileri veya Maliye Bakanlığı, oda genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırarak yeniden yönetim kurulu seçimi yapılır. Seçilen yeni yönetim kurulu seçimli genel kurula kadar, kalan sürede görev yapar.

SORU 2: Meslek mensuplarınca tutulacak defter ve kayıtları ile bildirim mecburiyeti hakkındaki yönetmelik gereğince, meslek mensuplarının düzenleyecekleri rapor türleri nelerdir. Sadece başlıklar halinde yazınız.

CEVAP 2: Meslek mensuplarınca tutulacak defter ve kayıtları ile bildirim mecburiyeti hakkındaki yönetmelik gereğince, meslek mensuplarının yaptıkları çeşitli hizmetler dolayısı ile düzenleyecekleri rapor türleri;
• Özet Standart Rapor,
• Ayrıntılı Denetim Raporu,
• Tasdik Raporu,
• Özel Amaçlı Rapor,
• Yardımcı Rapor,
• Özel Mevzuatla istenen diğer raporlardır.

SORU 3: 3568 sayılı yasamızda yer alan meslek mensuplarına yasaklanmış faaliyetler nelerdir. Kısaca yazınız.

CEVAP 3: 3568 sayılı meslek yasamızda yer alan meslek mensuplarına yasaklanmış faaliyetler:
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bu ünvanlarla, Yeminli Mali Müşavirler bu unvan ve tasdik yetkisiyle kanunlarla kendilerine verilmiş işlerin yürütülmesi amacıyla;
• Gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar.
• Ticari faaliyette bulunamazlar.
• Meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.
• Yeminli Mali Müşavirler, eşi (boşanmış olsa dahi) usul ve fürundan biri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar, bu yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktıkları işleri tasdik edemezler.
• Meslek mensupları, iş elde edebilmek için reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. Tabela veya basılı kağıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki ünvanları dışında başka sıfat kullanamazlar.

SORU 4: 3568 Sayılı meslek yasamızın SMMM. ve YMM.lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkındaki Yönetmelik gereğince TÜRMOB Yönetim Kurulunca oluşturulan Etik Komitesinin görevi hakkında kısaca bilgi veriniz.

CEVAP 4: 3568 Sayılı meslek yasamızın SMMM.ve YMM.lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkındaki Yönetmelik gereğince Türmob Yönetim Kurulunca oluşturulan Etik Komitesinin görevi :
• Etik ilkeler yönetmeliği ile ilgili değişiklik önerileri çalışmaları yapmak,
• Etik ilkeler yönetmeliği ile ilgili sirküler ve benzeri konuların da çalışmalar yapmak,
• yapılan bu çalışmaları Türmob Yönetim Kuruluna sunmaktır.

SORU 5: 3568 sayılı meslek yasamız Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince; Meslek Mensupları hakkında verilen Tedbir Kararı hangi hallerde verilebilir, veriliş şekli ve süresi hakkında kısaca bilgi veriniz.

CEVAP 5: 3568 sayılı meslek yasamız Disiplin Yönetmeliği gereğince; fiili, ceza davasına konu olsun veya olmasın hakkında;
• "Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası veya
• "Meslekten Çıkarma" cezasını
gerektirecek nitelikte bir eylemden dolayı kovuşturma yapılan meslek mensubuna;
- ilgili oda yönetim kurulunun isteği ve bu isteğin disiplin kurulunca uygun görülmesi veya
- disiplin kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
son karar verilene kadar, tedbir niteliğinde geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilebilir.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst