2012-1 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

stajyer

Well-known member
2012-1 Dönem SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

17 Mart 2012 SMMM Yeterlilik Meslek Hukuku Sınav Soruları ve Cevapları

SORU 1: Maliye Bakanlığı’nın, V.U.K.175.ve Mükerrer 257. Maddelerinden aldığı yetki ile yürürlüğe koymuş bulunduğu, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan; “mali tablolar nelerdir. Bu tablolar nasıl sınıflandırılmıştır”. Kısaca bilgi veriniz.

CEVAP 1: Maliye Bakanlığı’nın, V.U.K. 175. ve Mükerrer 257. Maddelerinden aldığı yetki ile düzenlediği mali tablolar;
• Bilanço,
• Gelir Tablosu,
• Satışların Maliyeti Tablosu,
• Fon Akım Tablosu,
• Nakit Akım Tablosu,
• Kar Dağıtım Tablosu ve
• Öz Kaynaklar Değişim Tablosudur.
Bu tablolardan bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleriyle birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturur.

SORU 2: 3586 Sayılı meslek yasamıza göre; odaların gerek olağan ve gerekse olağanüstü “genel kurul toplantılarında; toplantı yapılabilmesi için” yeterli üye katılımı ne olmalıdır. Kısaca bilgi veriniz.

CEVAP 2: 3568 sayılı meslek yasamıza göre, Odaların olagan veya olaganüstü genel kurul toplantıları, oda genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılanların üye sayısı, Yönetim, disiplin ve denetleme kurulları asil üyelerinin toplamının iki katından az olamaz.

SORU 3: 3568 sayılı meslek yasamızın Mesleklere ilişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğine göre kurulan; Birlik Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu’nun teşekkülü ve görev süresi hakkında kısaca bilgi veriniz.

CEVAP 3: 3568 sayılı meslek yasamızın, mesleklere ilişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğine göre kurulan; Birlik Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu, en az 5 yıl kıdemli meslek mensupları arasından Birlik Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir başkan olmak üzere en az 5 üyeden oluşur.
Kurulun görev süresi, birlik yönetim kurulunun görev süresi kadardır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

SORU 4: 3568 sayılı meslek yasamız YMM.lerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği ve Tebliğleri gereğince;
YMM.lerce yapılan Gelir Vergisi ve Kurumlar vergisi Beyanname tasdikleri ile ilgili (Tam tasdik) sözleşmelerin;
“ fesih zamanı ” ile “ feshin geçerli olmadığı zaman ” hakkında, kısaca bilgi veriniz.

CEVAP 4: 3568 sayılı meslek yasamız YMM.lerin Tasdik Edecekleri Belgeler ,Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği ve Tebliğleri gereğince;
Tam tasdik sözleşmeleri yazılı gerekçe gösterilmek şartıyla taraflarca her zaman feshedilebilir. Ancak, yıllık beyannamelerin ve buna ekli mali tabloların beyan edileceği aydan önceki üç ay içerisinde tasdik sözleşmelerinin feshi geçerli değildir.
Buna göre Gelir vergisi mükellefleri ile yapılmış tam tasdik sözleşmeleri en geç kasım ayı sonuna kadar, Kurumlar vergisi mükellefleri ile yapılmış olan tam tasdik sözleşmeleri de en geç aralık ayı sonuna kadar fesih edilebilecek, bu tarihten sonra yapılacak fesihler ise geçerli olmayacaktır.

SORU 5: 3568 sayılı meslek yasamız Disiplin Yönetmeliği gereğince; “Koğuşturma zamanaşımı” ve “zamanaşımını durduran olay “ hakkında kısaca bilgi veriniz.

CEVAP 5: 3568 sayılı meslek yasamız Disiplin Yönetmeliği gereğince; Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren, beş yıl geçmiş ise kovuşturma yapılamaz.

Ancak, disiplin cezasını gerektiren eylem, aynı zamanda suç teşkil ediyorsa ve bu suç için kanun, daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüşse, bu zamanaşımı uygulanır. Şikayet dilekçesinin oda kayıtlarına girdiği tarihten itibaren zamanaşımı durur, artık işlemez.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst