138 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
138 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)

Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülmesi gereken senetli veya senetsiz diğer alacak tutarlarına ilave edilmiş; ancak gelecek aylarda kar veya zarar hesaplarında gelir yazılacak vade farkı gelirlerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesaptaki tutar, diğer alacakları dönem sonu itibarıyla itfa edilmiş maliyetine indirger. Hesap, diğer alacak tutarlarının nominal tutarları ile tahsilât dönemlerine göre etkin faiz oranı kullanılarak hesaplanmış bugünkü değerleri arasındaki farkı gösteren henüz gerçekleşmemiş olan faiz gelirlerinin (vade farkı gelirlerinin) izlemesinde kullanılır. Hesap, ilgili olduğu alacak hesabına göre alt hesaplara ayrılabilir. Ayrıca uyguladıkları geçerli finansal raporlama çerçevesine göre diğer senetli alacakların reeskont ayırmak suretiyle tasarruf değerleri ile izlenmesi durumunda ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen senetli veya senetsiz diğer alacaklara ilişkin vade farklarının gelecek aylara isabet eden tutarları bu hesaba alacak kaydedilir. İlgili dönemlerde o döneme düşen vade farkı tutarının “662 Diğer Alacaklara İlişkin Vade Farkı Gelirleri” hesabına aktarılmasında bu hesaba borç kaydedilir. Alacağın değersiz alacak haline gelmesi durumunda bu hesaptaki tutar alacak tutarından indirilir, kalan tutar zarar yazılır. Senetli diğer alacaklara reeskont uygulaması yapıldığı durumlarda hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, “672 Diğer Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri” hesabına borç kaydedilir. İzleyen dönemde bu hesap “662 Diğer Alacaklara İlişkin Vade Farkı Gelirleri” hesabına aktarılarak kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst