111 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere Yansıtılan Finansal Yatırımlar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
111 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere Yansıtılan Finansal Yatırımlar

Bu hesap; TFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değerinden ölçülen ve dönem sonlarında gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişikliklerin diğer kapsamlı gelire yansıtıldığı finansal yatırımların izlenmesinde kullanılır. TFRS 9 uyarınca bir finansal varlık aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması durumunda gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür:
 Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal varlığın satılmasını amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması ve
 Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması.

Bu hesap planında yukarıdaki iki şartı sağlayan finansal yatırımlar gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal yatırımlar olarak ifade edilmiştir. Bu hesapta sadece bu şekilde sınıflandırılan finansal yatırımlar izlenir.

Diğer taraftan işletmeler tercihe bağlı olarak bazı özkaynak araçlarına yapılan yatırımlarını da ilk kez finansal tablolara alma sırasında geri dönülemez bir şekilde gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtarak ölçebilirler. Bu tür özkaynak araçları duran varlık niteliğinde olacağından bu hesapta izlenmez.

İşleyişi:

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal yatırımların ediniminde veya bir finansal yatırımın daha sonradan bu şekilde sınıflandırılmasında bu hesaba borç, ilgili finansal yatırımların elden çıkarılmasında veya yeniden sınıflandırılmaları halinde bu hesaba alacak kaydedilir. Cari dönemde bu finansal yatırımlarda meydana gelen gerçeğe uygun değer artışları (azalışları) bu hesaba borç (alacak) kaydedilirken karşılığında, değer düşüklüğüne ilişkin kazanç ve kayıplar ile kur farkı kazanç ve kayıpları hariç olmak üzere “813 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Yatırımlara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Kazançlar (Kayıplar)” hesabına alacak (borç) kaydedilir. “813 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Yatırımlara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Kazançlar (Kayıplar)” hesabına kaydedilmeyen değer düşüklüğüne ilişkin kazanç ve kayıplar ile kur farkı kazanç ve kayıpları türlerine göre ilgili kar veya zarar hesaplarına aktarılır. Finansal yatırımlar elden çıkarıldığında ortaya çıkan kar “666 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gelir ve Kazançlar”, zarar ise “676 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gider ve Zararlar” hesaplarına kaydedilir.
 
Benzer konular Forum Tarih
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 82
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 61
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 135
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 61
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 165
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 60
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 57
M Muhasebe Hesapları 0 152

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst