Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan işle ilgili olarak düzenlenen kredi protokolünün damga vergisinden istisna olup olmadığı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
90792880-155.01.01.01[6488]-142049
16.04.2021​
Konu
:​
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan işle ilgili olarak düzenlenen kredi protokolünün damga vergisinden istisna olup olmadığı
İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Savunma Sanayi Başkanlığı ile şirketiniz arasında " ... Tesis İnşaatı" işi ile ilgili olarak kredi protokolü başlıklı kağıdın düzenlendiği belirtilerek, söz konusu işe ilişkin şirketiniz adına düzenlenen …/…/… tarih ve … … sayılı Yatırım Teşvik Belgesi gereği bu kağıda damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükmüne yer verilmiştir.Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV. Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne 6728 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile eklenen (43) numaralı fıkrada, "Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar" damga vergisinden istisna edilmiş olup, söz konusu fıkrada yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan krediye yönelik bir istisnaya yer verilmemiştir.Buna göre, Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Savunma Sanayii Destekleme Fonundan kredi verilmesine yönelik düzenlenen Kredi Protokolünün, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/43 fıkrası kapsamında değerlendirilmesi ve damga vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst