Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından vergi dairesine verilen beyannamelere ilişkin damga vergisi muafiyetinin olup olmadığı.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınız (YİKOB) tarafından bağlı bulunduğunuz vergi dairesine verilecek olan beyannamelere ilişkin damga vergisi muafiyetinizin olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.Diğer taraftan, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen 28/A maddesinde, "Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur." hükmü yer almakta iken, 1/9/2016 tarih ve 29818 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesiyle, 3152 sayılı Kanunun 28/A maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine "valiye bağlı olarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli" ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere yeni fıkralar eklenmiştir. Söz konusu değişiklik 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 31 inci maddesi ile aynen kabul edilmiştir.Daha sonra, 9/7/2018 tarihinde yürürlüğe giren, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK'nın 18 inci maddesi ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesi tekrar değiştirilmiş ve aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir."MADDE 28/A- (1) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, illerde her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı yapılacak kaynak transferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyle yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması yöntemi, avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ile bu kapsamdaki diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu madde kapsamında Başkanlık aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir.(2) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi halinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek ilgili başkanlığa veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Bu fıkra kapsamında ilgili genel bütçeli idarelere aktarılan tutarları, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kuramların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
"Diğer taraftan, 10/7/2018 tarih 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı" başlıklı 273 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında ise; "Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur." hükmüne yer verilmiştir.Buna göre, 703 sayılı KHK ile yapılan değişikliğin yürürlükte kaldığı 9/7/2018 tarihi hariç olmak üzere 1/9/2016 tarihinden itibaren statüleri kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli kuruluş olarak belirlenen YİKOB'ların, 9/7/2018 tarihi hariç olmak üzere 1/9/2016 tarihinden itibaren damga vergisi uygulaması bakımından resmi daire olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, damga vergisinin vergiye tabi kağıtların düzenlendiği anda doğduğu dikkate alındığında, başvurunuz konusu beyannamelerin düzenlendiği tarih önem arz etmekte olup, Başkanlığınızın damga vergisi uygulamasında resmi daire olarak kabul edilmediği dönemlerde vergi dairesine verdiği beyannamelerde tarafınıza damga vergisi muafiyeti uygulanması mümkün değildir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
S Staja Giriş Sınavı Çıkmış Sınav Soruları Ve Cevapları 1 300
M 2021 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 70
M 2021 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 72
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 49
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 54
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 48
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 49
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst