SGK'ya verilen bildirimlerin damga vergisine tabi olup olmadığı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
90792880-155.01.05.04[6280]-E.219125
20.08.2020​
Konu
:​
SGK'ya verilen bildirimlerin damga vergisine tabi olup olmadığı
İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Başkanlığınızda çalışmakta olan personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek olan sigorta prim bildirgelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 2/e fıkrasında, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerinin maktu damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.Damga vergisi uygulaması bakımından kanunda tanımı yapılan resmi dairelere bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından her ikisine birden haiz olan kuruluşlar resmi daire olarak kabul edilmemekte, buna karşılık bu iki özellikten herhangi birisine sahip olmayan kuruluşlar resmi daire olarak değerlendirilmektedir.Diğer taraftan, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "4 No.lu Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin 82 nci maddesinde, "Bu Bölümün amacı; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin kurulmasına, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir." hükmü yer almaktadır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumunuzun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından herhangi birini taşımaması halinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre resmi daire olarak kabul edilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek aylık sigorta prim bildirgelerinin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 67
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 80
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 66
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 76
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 83
M 2019 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 58
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 56
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 55

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst