Serbest bölgeden yurt içine taşınan malların ihraç amaçlı olduğu taşıma firmalarınca nasıl tespit ve tevsik edileceği hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
Serbest bölgeden yurt içine taşınan malların ihraç amaçlı olduğu taşıma firmalarınca nasıl tespit ve tevsik edileceği hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : 50426076-130[12-2016/20-1327]-8046 28.01.2020
Konu : Serbest bölgeden yurt içine taşınan malların ihraç amaçlı olduğu taşıma firmalarınca nasıl tespit ve tevsik edileceği
İlgi : 16.12.2016 tarih ve 22039 kayıt numaralı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Firmanızın yük taşımacılığı faaliyeti ile iştigal ettiği, serbest bölgelerden veya serbest bölgelere yapmış olduğunuz taşımacılık işinde;

-Serbest bölgeden yurt içine taşınan malların ihraç amaçlı olduğu tarafınızdan nasıl tespit ve tevsik edileceği,

-Organizatör (forwarder) firma adına alt taşıyıcı olarak yaptığınız taşıma işlerinde faturayı serbest bölgedeki firma adına değil organizatör (forwarder) firma adına düzenlediğiniz için bu taşımacılığın istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği,

-Serbest Bölgeden ihraç edilmek üzere Mersin Limanına gidecek malları kendi araçlarınızla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait yük sahasına taşıdığınız, TCDD nin ise sizden almış olduğu ücret karşılığında söz konusu malları Mersin Limanına ulaştırdığı, bu taşıma işinden dolayı TCDD nin Şirketinize düzenleyeceği faturada KDV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı,

hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-17/4-ı maddesinde ise serbest bölgelerde verilen hizmetler (6761 Sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen ibare; Yürürlük: 24.11.2016) ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerinin KDV'den istisna olduğu,

hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak 15/02/2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 Seri No.lu Tebliğ ile değişik KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/F-4.9. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri" başlıklı bölümünde;

"3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV'den müstesnadır.

Söz konusu istisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri girmektedir. İhraç amaçlı yük taşıma işleri dışında, yurtiçinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine yönelik olarak verilen hizmetler KDV'ye tabidir.

Buna göre, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç malının taşınması işi KDV'den istisnadır. Serbest bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılacak malların yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye taşınması da istisna kapsamında değerlendirilecektir. Diğer taraftan serbest bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında değerlendirilmeyeceğinden KDV'ye tabi olacaktır.

Örnek 2: Serbest bölgede faaliyet gösteren (A) A.Ş., serbest bölgede üreteceği mallara ilişkin yurtiçinden satın aldığı hammaddeleri (B) Nakliyat Ltd. Şti. ne taşıttırmıştır. (A) A.Ş. bu hammaddeleri kullanarak ürettiği malların bir kısmını ihraç etmiş, ihraç edilen malların limana kadar taşınması işini de yine (B) Nakliyat Ltd. Şti. ne yaptırmıştır. Ürettiği malların kalan kısmını da yurtiçine satmış ve söz konusu malları (D) Nakliyat A.Ş. ne taşıttırmıştır. Bu durumda, (B) Nakliyat Ltd. Şti. tarafından yapılan taşıma işleri KDV'den istisna olacak, (D) Nakliyat A.Ş. tarafından yapılan taşıma işi ise ihraç amaçlı yük taşıma işi olmadığından KDV'ye tabi olacaktır.
"

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan hüküm ve açıklamalara göre;

-Serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük kapısına yapılan ihraç malının taşınması işi KDV den istisna olup, serbest bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma işleri istisna kapsamında değerlendirilmeyip KDV ye tabi olacaktır.

-Organizatör (forwarder) firmalar adına alt taşıyıcı olarak serbest bölgelere veya bu bölgelerden yaptığınız ihraç amaçlı taşıma işleri de Kanunun 17/4-ı maddesi kapsamında KDV den istisnadır.

-Öte yandan, Şirketinizce ihraç amaçlı malların TCDD nin yük sahasından Mersin Limanına taşıttırılması işi serbest bölgelerden yapılan taşıma işi kapsamında olmadığından istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst