Şehiriçi Toplu Taşıma Hizmetine Belediye aracılğıyla verilen gelir desteği ödemesinin vergisel durumu.

muhasebe

Administrator
Yönetici
Şehiriçi Toplu Taşıma Hizmetine Belediye aracılğıyla verilen gelir desteği ödemesinin vergisel durumu.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : 13649056-130[01-2016/ÖZE-29]-6922 28.01.2020
Konu : Şehiriçi Toplu Taşıma Hizmetine Belediye aracılğıyla verilen gelir desteği ödemesinin vergisel durumu.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 65 yaş üstü şehir içi yolcu taşıyan otobüsler ve trenler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından araç başı 750 TL tutarında gelir desteği sağlandığı, bu gelir desteğinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından … Büyükşehir Belediyesi hesaplarına ve beş iş günü içerisinde de şirketinizin hesaplarına aktarıldığı belirtilerek, söz konusu ödemeler için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, kurum kazancına dahil edilip edilmeyeceği, katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İspat edici kağıtlar" başlıklı 227 nci maddesinde, "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Kanunun 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen vesika olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca, Kanunun;

- 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,

- 232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları iş için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları

hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılacak gelir desteği ödemeleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safı kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesine göre bilanço esasında ticari kazanç hesap dönemi başındaki özsermaye ile hesap dönemi sonundaki özsermaye arasındaki müspet farktır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, şehir içi yolcu taşıma hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulan şirketinizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca desteklenen 65 yaş üstü yolcu taşıma hizmetine istinaden sağlanan gelir desteğinden elde ettiği tutarın kurum kazancınıza dahil edilmesi gerekmektedir.KDV YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

3065 sayılı KDV Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

- 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

(I/C-2.1.3.2.13) bölümünde, " KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

(I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde, "Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır"

ifadelerine yer verilmiştir.

Buna göre, Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında sayılan kişilerin toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanmasını sağlamak üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilgili belediyeler aracılığıyla aylık olarak ödenen gelir desteği ödemesi, 3065 sayılı Kanunun 1/1 inci maddesine göre KDV ye tabi olacaktır.

Öte yandan, firmanız tarafından gelir desteğine ilişkin olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına düzenlenecek faturalarda KDV dahil tutarın 1.000 TL'yi aşmaması halinde hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak, KDV dahil tutarın 1.000 TL'yi aşması durumunda hesaplanan KDV tutarı üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından (5/10) oranında tevkifat yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 167
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 69
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 60
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 53
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 55
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 55
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 54
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 116

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst