Şapka(tarak) telefi tesliminde kdv tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
Şapka(tarak) telefi tesliminde kdv tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı : 96842599-130[28-2019/4]-E.7187 27.01.2020
Konu : Şapka(tarak) telefi tesliminde kdv tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.
İlgi : 13.12.2018 tarih ve 338758 sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eki dilekçenizde; "5202.91.00.00.12" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralı şapka (tarak) telefi teslimlerinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar belirtilmiş, (I/C-2.1.3.3.) başlıklı bölümünde ise KDV tevkifatına tabi tutulması gereken teslimlere ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğin "Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri" başlıklı (I/C-2.1.3.3.5.) bölümünün;

- "Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" başlıklı (I/C-2.1.3.3.5.1) alt bölümünde; KDV mükellefleri tarafından Tebliğin (I/C-2.1.3.3.5.2.) alt bölümünde belirtilen malların, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara tesliminde, (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiş,

- "Kapsam" başlıklı (I/C-2.1.3.3.5.2.) alt bölümünde ise;

"Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları kapsamına giren ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır.

Buna göre;

- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,

- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin,

tesliminde tevkifat uygulanır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Öte yandan, KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B bölümünün;

1 inci sırasında; "Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,

3 üncü sırasında; "İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler.),"

ibarelerine yer verilmiştir.

Buna göre; farklı adlar altında yapılan telef teslimlerinde, teslime konu edilen telefin pamuk döküntüsü niteliğinde olması halinde 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekli (II) sayılı listenin B/1 inci sırası kapsamında değerlendirilerek KDV tevkifatına tabi tutulması, iplik döküntüsü niteliğinde olması halinde ise aynı listenin B/3 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek KDV tevkifatına tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst