Özel Tüketim Vergisi 7 inci madde uygulamaları hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
E-88342184-130-67406.01.2022
Konu
:​
Özel Tüketim Vergisi 7 inci madde uygulamaları


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, oğlunuz …………… T.C. kimlik numaralı …………….. adına düzenlenen engelli sağlık kurulu raporuna istinaden ………….. tarihinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun (7/2-a) maddesi kapsamında araç iktisap ettiğiniz, ancak ibraz ettiğiniz raporun süresinin bitimine altı aydan az bir süre kaldığının anlaşılması üzerine ……………. Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından aracı satın aldığınız …………………... adına cezalı tarhiyat yapılarak, ……………. tarihinde tebliğ edildiği, adı geçen Şirketin söz konusu tarhiyatlar için uzlaşma talebinde bulunarak uzlaşma sonrası ödenecek cezalar için tarafınıza rücu edileceği hususunu tebligat ile bildirdiği belirtilerek, bahsi geçen ÖTV tarhiyatlarını ödeyerek aracı satmanız ve oğlunuz adına yeni bir engelli sağlık kurulu raporu almanız halinde, ÖTV muafiyetinden tekrar yararlanabilmeniz için 5 yıl geçmiş olma şartının aranıp aranmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde malûl veya engellilerin taşıt alımında ÖTV istisnası düzenlenmiş, söz konusu istisnanın uygulama usul ve esasları ise ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde belirlenmiştir.

Anılan Tebliğin (II/C/1.5) bölümünde; engellilik sağlık kurulu raporunda veya ÇÖZGER'de, raporun süresiz olduğunun belirtilmesi halinde herhangi bir tarihle sınırlı olmaksızın, belirli süre içinde geçerli olduğunun belirtilmesi halinde, raporun süresinin bitimine altı aydan az bir süre kalmaması kaydıyla, bu süre içinde, ilk iktisabı yapılacak taşıtlar bakımından söz konusu raporlara dayanılarak istisnadan yararlanılabileceği belirtilmiştir.

Bunun yanı sıra, 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasında, süreli olarak düzenlenen raporlarda, sürenin bitmesine altı aydan kısa bir süre kalması durumunda, engelli bireyin/çocuğa bakım veren kişinin talebi üzerine tekrar rapor verilebileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, istisna kapsamında aldığınız araç için cezalı ÖTV tarhiyatı yapıldığından istisna uygulamasından yararlanılmamış sayılacağınızdan, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık sürenin dolması şartı aranmaksızın, oğlunuz adına istisna koşullarını sağlayan yeni bir engelli sağlık kurulu raporu almanız halinde, anılan Genel Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yeni bir aracın ilk iktisabında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanmanız mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst