Mahkeme kararı uyarınca taşınmazın miras hissesine mahsuben davacıya özgülenmesi işleminde harç uygulaması hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
13649056-140[57-2017-ÖZE-13]-13345
21.02.2018​
Konu
:​
Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesinde tapu harcı

İlgi
:​
05.10.2017 tarihli özelge talep formu.


İlgide kayıtı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Samsun ….Hukuk Dairesi Bölge Adliye Mahkemesinin … Esas, 2017/… Karar sayılı hükmü ile Samsun İli, … İlçesi, … Mah. …. ada … parselde kayıtlı … nolu bağımsız bölümün "Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi" davası sonucunda davacı … adına tescilinin talep edildiği belirtilerek, söz konusu işlemde tapu harcının hangi oranda alınacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların tapu ve kadastro harçlarına tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 3/a fıkrasında, terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden nisbi harç alınacağı; 20/a fıkrasında ise, gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında, gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı nisbi harç alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Özelge başvurusuna konu Samsun … Hukuk Dairesi Bölge Adliye Mahkemesinin … Esas, … Karar sayılı kararının incelenmesinden, davanın Türk Medeni Kanununun 652 nci maddesi gereğince aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi istemine ilişkin olduğu, aile konutu olarak tahsisi istenen Samsun İli, … İlçesi, … Mah. … ada, … parselde kayıtlı … nolu bağımsız bölümün tam hissesinin muris …'e ait olduğu, taşınmazın dava tarihindeki değerinin 140.000,00 TL, davacının 1/4 hissesi düşüldüğünde dava konusu hisselerin toplamının 105.000,00 TL olduğu, davacının murise ait diğer taşınmazlardaki miras hakkı tespit edilerek miras hakkı mahsup edildikten sonra eksik kalan 53.750,00 TL'nin davacı tarafından mahkeme veznesine depo edildiği, karar kesinleştiğinde mahkeme veznesine depo edilen paranın ayrı ayrı davalılara ödenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Samsun ... Hukuk Dairesi Bölge Adliye Mahkemesinin kararı uyarınca söz konusu taşınmazın miras hissesine mahsuben davacıya özgülenmesi işleminde, miras hissesi mahsubu sonrasında kalan ve mahkeme veznesine davalılara ödenmek üzere depo edilen tutar üzerinden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I-20/a fıkrası, geriye kalan tutar üzerinden ise aynı tarifenin I-3(a) fıkrası uyarınca harç alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 303
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 54
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 67
M 2018 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 99
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 73
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 48
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 60
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 118

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst