Lisanssız Güneş Enerji Santrali Kurmak Üzere Hizmet Alımı Sözleşmesine Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Damga Vergisi İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü​
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … GES ve … GES projeleri ile ilgili olarak yatırım teşvik belgeleri bulunan … Ticaret A.Ş. ile şirketiniz arasında …/…/2021 tarihinde "Lisanssız Güneş Enerji Santrali Kurmak Üzere Hizmet Alım Sözleşmesi" düzenlendiği, sözleşmenin yatırım teşvik belgeleri eki makine ve teçhizat listelerinde yer alan makine ve teçhizatları da ihtiva ettiği belirtilerek söz konusu sözleşmeye 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/43 fıkrası kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde de, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna olacağı hükümlerine yer verilmiştir.Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.Aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün (43) numaralı fıkrasında ise, yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlar, belge kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesinden, …/…/2021 tarihli "Lisanssız Güneş Enerji Santrali Kurmak Üzere Hizmet Alım Sözleşmesi" başlıklı kağıdın konusunun sadece hizmet alımı olmadığı, bir kısım makine teçhizatın şirketinizce işverene satışının yapılacağına dair belirlemeleri de içerdiği, sözleşme konusu proje sahalarında yapılacak yatırım için … Ticaret A.Ş. adına …/…/2021 tarihli ve … sayılı, …/…/2021 tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgelerinin düzenlendiği ve bu belgelerde yerli ve ithal makine ve teçhizat desteği öngörüldüğü anlaşılmıştır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz ile … Ticaret A.Ş. arasında düzenlenen "Lisanssız Güneş Enerji Santrali Kurmak Üzere Hizmet Alım Sözleşmesi" başlıklı kağıdın şirketinizce işverene satışı yapılacak makine ve teçhizata ilişkin kısmına, sözleşme konusu işe ait yatırım teşvik belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenmesi ve belge eki makine ve teçhizat listesinde yer alması koşulu ile belgelerde yer alan tutarla sınırlı olmak üzere 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/43 fıkrasına göre damga vergisi istisnası uygulanması mümkün olup, sözleşmenin kalan kısmının aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst