Kristal şeker üretim sürecinde artık olarak çıkan "pancar baş ve kuyruğu" ile yan ürün olarak çıkan "melas" tesliminde uygulanacak KDV oranı

muhasebe

Administrator
Yönetici
Kristal şeker üretim sürecinde artık olarak çıkan "pancar baş ve kuyruğu" ile yan ürün olarak çıkan "melas" tesliminde uygulanacak KDV oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı : 50426076-130[28-2016/20-1276]-8205 28.01.2020
Konu : Kristal şeker üretim sürecinde artık olarak çıkan "pancar baş ve kuyruğu" ile yan ürün olarak çıkan "melas" tesliminde uygulanacak KDV oranı


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Şirketinizin faaliyet konusunun şeker pancarından kristal şeker üretimi olduğu, üretim sürecinde şeker pancarından artık olarak "pancar baş ve kuyruğu" ile yan ürün olarak "melas" çıkmakta olduğu belirtilerek, bahsedilen ürünlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/ı maddesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil) tesliminin KDV'den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/B-11.3.Yem Teslimleri" bölümünde; "3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan ve hayvan yemi olarak kullanılan malların teslimi KDV'den istisnadır. Hayvanların beslenmesinde kullanılsa bile bu madde kapsamına girmeyen malların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu istisnanın uygulamasında fenni karma yem, birden fazla malın endüstriyel işlemlere tabi tutulması sonucunda hayvanların ağızdan beslenmesi için tam veya tamamlayıcı yem şeklinde kullanılabilen yemleri ifade etmektedir.

Soya fasulyesi, ayçiçeği tohumu, zeytin, şeker pancarı, pamuk tohumu ve meyvelerin özütleme işleminden arta kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan posaları istisna kapsamında değerlendirilir."
açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Aynı BKK eki (II) sayılı listenin A/13 üncü sırasında Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 17 no.lu faslında yer alan mallar sayılmıştır.

TGTC'nin 17 nci faslında "Şeker ve şeker mamülleri" düzenlenmiş olup, anılan faslın 17.03 tarife pozisyonunda "Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar" yer almaktadır.

Bununla birlikte, TGTC'nin 23 üncü faslında "Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" düzenlenmiştir. Bu fasla ait 2303.20 tarife alt pozisyonunda "Şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları", 23.09 tarife pozisyonunda "Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar", 2309.90.91.00.00 GTİP numarasında ise "Melas ilave edilmiş şeker pancarının etli kısımları" yer almaktadır.

Buna göre, şeker pancarından kristal şeker üretimi sürecinde açığa çıkan "şeker pancarı baş ve kuyruğu" olarak isimlendirilen malın "benzeri hayvan yemleri" kapsamında değerlendirilmesi ve ithal veya tesliminin KDV'den istisna olması; TGTC'nin 17.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan melasın ise anılan BKK eki (II) sayılı listenin A/13 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek ithal veya tesliminde % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu malların, TGTC'nin yukarıda anılan tarife pozisyonlarında sınıflandırılmaması halinde, bunlara uygulanacak KDV oranının, sınıflandırıldıkları tarife pozisyonu ve yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca belirleneceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst