KDV Tevkifatı Hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
KDV Tevkifatı Hk.

T.C.

AĞRI VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı : 49101969-010.99-E.1153 29.01.2020
Konu : KDV Tevkifatı Hk.
İlgi : 4/04/2018 tarih ve 5847 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme çerçevesinde kireçleme tesisinde vinç yardımı ile gelen kireçlerin istiflenmesi, siloya kireç beslenmesi, numune alınması ve idarenin ihtiyaç duyduğu her türlü çevre temizliği hizmetinin verilmesi işinde hangi oranda KDV tevkifatı uygulanacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,- 9 uncu maddesinde ise, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verildiğihüküm altına alınmıştır.KDV Genel Uygulama Tebliğinin; (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve (I/C-2.1.3.3.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.Aynı Tebliğin "I/C-2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri" başlıklı bölümünün;- "2.1.3.2.5.1.Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" başlıklı bölümünde, "Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanılan işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında), alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."- "I/C-2.1.3.2.5.2.Kapsam" başlıklı bölümünde ise, "Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmet alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanır:-Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.-Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir.Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırması gibi karineler göz önünde bulundurularak, bu hususların varlığında, taraflar arasındaki sözleşme hükümleri veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki işler dikkate alınacaktır.…"açıklamalarına yer verilmiştir.Öte yandan, özelge talep formunuz ekindeki teknik şartnamenin incelenmesinden; kireçleme tesisinde yapılacak olan işlerin; tesis için tüm kontrollerin yapılması, kamyonlarla gelen kirecin stoklanması, stokta bulunan kirecin vinç yardımı ile boşaltılması, siloya kireç beslenmesi, tesiste bulunan kireç ile ilgili araçların genel kontrolünün yapılması, kireçleme tesisinde etrafa dökülen kirecin temizlenmesi, idarenin talimatları ile işletmenin faaliyet gösterdiği bütün tesislerde; kireç tesisi ünitesi etrafındaki atıkların toplanarak atık toplama araçlarına boşaltılması, çevre temizliği, kanal temizliği, çevre düzenleme, atık ve hurdaların geçici atık depolama alanına boşaltılması, atık ve hurdaların düzenli olarak istiflenmesi, atık su arıtma tesislerinin düzenli olarak bakım ve temizlik işlerinin yapılması, her türlü malzemenin yüklenmesi, indirilmesi, taşınması, kurulması, sökülmesi, yerleşkede yer alan ekipmanların temizliğinin yapılması, ekipmanların arıza durumlarında arızaların idareye bildirilmesi ve bakımcılara temizlik ve alet getirme vb. hususlarında yardım edilmesi olduğu anlaşılmaktadır.Bununla birlikte, her ne kadar teknik şartnamenin uygulanmasında ilgili mevzuata göre, işin yapımı sırasında çalıştırılacak personelin, işle ilgili vereceği zararlar ile diğer durumlardan dolayı yüklenici olan firmanızın sorumlu olduğu belirtilmiş olsa da; söz konusu personelin, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması nedeniyle sevk, idare ve kontrolün Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde olduğunun kabul edilmesi gerektiğinden Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne verilen söz konusu hizmetlerin "işgücü temin hizmeti" olarak değerlendirilerek (9/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.İmza​

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst