İhracatı gerçekleşen malların muhatap firmayla yaşanan sorunlar nedeniyle ihraç edilen ülkede başka bir firmaya satışında ihracatın beyanı ve KDV'nin iade dönemi.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
84974990-130-64740
01.03.2017​
Konu
:​
İhracatı gerçekleşen malların muhatap firmayla yaşanan sorunlar nedeniyle ihraç edilen ülkede başka bir firmaya satışında ihracatın beyanı ve KDV'nin iade dönemi.İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz ile Cezayir'de yerleşik … firması arasında yapılan anlaşma doğrultusunda, yurtdışındaki bu firmaya teslim edilmek üzere … tarih ve … no.lu faturalar ve … tarih ve …No.lu Gümrük Beyannamesi ile ihraç edilen malların, muhatap firmanın anlaşma şartlarına uymaması nedeniyle Cezayir gümrüğünde beklediği, bu malların Türkiye'ye geri getirilmesi maliyetli olacağından satış için yine Cezayir'de yerleşik … adlı başka bir firma ile anlaşıldığı, ancak; fiilen gümrükten tekrar mal çıkışı olmayacağından eski gümrük beyannamesi üzerinden gerekli düzeltmeler yapılarak anlaşılan yeni firmaya yeni fatura kesileceği belirtilerek, ihracat işleminin beyan dönemi hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.KDV Kanununun;11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,12/1 inci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yetkili gümrük antreposuna konulması gerektiği, teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesinin durumu değiştirmeyeceği,12/2 nci maddesinde, yurt dışındaki müşteri tabirinin; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiğihüküm altına alınmıştır.Konuya ilişkin açıklamalara KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.1.1) bölümünde yer verilmiştir.Bu açıklamalara göre, ihracat teslimine ait fatura ve benzeri belgelerin Kanunda belirtilen yurtdışındaki müşteri veya serbest bölgedeki alıcı adına düzenlenmesi gerekmektedir.KDV Kanunundaki istisna uygulamasında ihracat, esas itibarıyla, serbest dolaşımda bulunan bir malın dış ticaret ve gümrük mevzuatları doğrultusunda, ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesi dışına çıkarılmasıdır. Dış ticaret mevzuatında ihracat olarak değerlendirilen ancak, 3065 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve Tebliğin bu bölümünde belirlenen şartları taşımayan işlemlerin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.Mal ihracına ilişkin istisna, ihracatın gerçekleştiği tarih olan gümrük beyannamesinin "kapanma tarihi"ni içine alan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile beyan edilir. İhracat işlemleri iç gümrüklerde yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin sınır gümrüklerince kapatıldığı tarih, ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir.İhracat faturası malın yurtdışı edildiği dönemden önce düzenlenmiş olsa dahi, istisna ihracatın yapıldığı dönem KDV beyannamesi ile beyan edilir.İhracat teslimlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ile gümrük beyannamesi arasında uyumsuzluk olması halinde vergi dairesince ilgili gümrük müdürlüğünden bilgi talep edilir ve sonucuna göre işlem tesis edilir. Bu bağlamda, alıcı firma değişikliğine ilişkin gerekli olan, ilgili kurumca onaylı belgelerin bir örneğinin vergi dairesine de ibrazı gerekmektedir.Bu açıklamalar çerçevesinde, … tarih ve …. No.lu Gümrük Beyannamesi ile yurtdışına çıkışı gerçekleşen malların, firmanız tarafından KDV Kanununun 12/2 nci maddesinde açıklanan "yurtdışındaki müşteri" tabirine uyan başka bir alıcıya teslim edilmesi durumunda, bu teslimin, Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında yapılan bir ihracat teslimi olarak kabul edilmesi mümkün bulunmakta olup, söz konusu teslim, gümrük beyannamesinin kapatıldığı döneme ilişkin KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 88
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 78
M 2021 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 64
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 43
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 39
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 45
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 65
M 2021 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 58

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst