İhracat istisnası kapsamında KDV uygulaması

muhasebe

Administrator
Yönetici
İhracat istisnası kapsamında KDV uygulaması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : 93767041-130[11-2016/29]-12203 29.01.2020
Konu : İhracat istisnası kapsamında KDV uygulaması


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından yurtdışına ihraç edilecek olan ve sadece yurtdışında mukim müşterinize özel olarak üretilen mamullerin imalatının gerçekleştirileceği makine içerisindeki parçaları sabit tutmak amacıyla kullanılan makine aparatı olarak tanımlanan fikstürlerin bedelinin yurtdışındaki müşterinize faturalandırılması işleminin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.1.) bölümünde;"3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV'den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2)nci maddesine göre;- Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,- Hizmetten yurtdışında faydalanılması,gerekir.Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.Yurtdışındaki firmaların, Türkiye'ye gönderecekleri mal ve hizmetler Türkiye'de tüketildiğinden, bu firmalara söz konusu mal ve hizmetler için Türkiye'de verilen danışmanlık, aracılık, gözetim, müşteri bulma, piyasa araştırması vb. hizmetler, hizmet ihracı istisnası kapsamında değerlendirilmez ve KDV'ye tabidir. Bu durumda faydalanma kriterinin tespitinde, yapılan hizmetin ithal edilen mal ile doğrudan ilişkili olması gerekir.Yabancı firmaların Türkiye'den ithal ettiği (Türkiye'nin ihraç ettiği) mallar dolayısıyla verilen hizmetler, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilir."açıklamalarına yer verilmiştir.60 No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin (3.1.3) bölümünde;"Mükellefler tarafından ihraç edilen ürünlerin üretimi için gerekli olan ve yurt dışındaki firma tarafından imal ettirilen, faturası yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen, bedeli de yurt dışındaki firma tarafından ödenen model kalıpların, ihraç edilen mallar için verilen hizmet kapsamında değerlendirilmesi ve gerekli belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.Buna göre, yabancı firmaların Türkiye'den ithal edeceği (Türkiye'den ihraç edilecek) mallar dolayısıyla verilen hizmetler, bu hizmetlerden yurt dışında faydalanılacağından, ihracat istisnası kapsamında değerlendirilecektir.Söz konusu kalıpların yurt içinde satışa konu edilmesi halinde ise KDV uygulanacağı tabiidir." denilmektedir.Buna göre, ihraç konusu malların imalatında kullanılacak fikstürler model kalıp olarak değerlendirilemeyeceğinden 60 No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin (3.1.3) bölümünde belirtilen diğer şartlar gerçekleşmiş olsa dahi bu fikstürlerin bedelleri üzerinden genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanacaktır.Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 1K
M 2022 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 87
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 78
M Vergi Mevzuatı 0 274
M 2021 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 63
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 152
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 43
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 157

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst