İhbar ikramiyesinin geç ödenmesi nedeniyle mahkeme kararına istinaden ödenen gecikme faizinin vergilendirilmesi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
96620903-120-E.40235
22.04.2020​
Konu
:​
İhbar ikramiyesinin geç ödenmesi nedeniyle mahkeme kararına istinaden ödenen gecikme faizinin vergilendirilmesiİlgi
:​
22.08/.2019 tarihli özelge talep formu.


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; vergi kaçırdığını iddia ettiğiniz bir firmaya ilişkin olarak ihbarda bulunduğunuz ve ihbar ikramiyesi talep ettiğiniz, ihbarda bulunulan firma nezdinde inceleme yapan vergi müfettişlerince düzenlenen görüş ve öneri raporunda ihbarın somut delillere dayanmamış olması nedeniyle ihbar ikramiyesinin tarafınıza ödenmediği, yapılan işlemin dava konusu edildiği ve mahkeme tarafından ihbar ikramiyesinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedildiği ancak, ihbar ikramiyesinin geç ödenmesi nedeniyle mahkeme kararına istinaden tarafınıza yapılan yaklaşık 350.000 TL faiz ödemesi için herhangi bir kesinti yapılmadığı belirtilerek, ihbar ikramiyesine göre hesaplanan ve tarafınıza ödenen gecikme faizine ilişkin olarak beyanname verilip verilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;-75 inci maddesinde;"Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar menkul sermaye iradı sayılır:...6. Her nevi alacak faizleri (Adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla cari hesap alacaklarından doğan faizler ve kamu tüzel kişilerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan meblağlar için ödenen faizler dahil.);...",-"Gelirin toplanması ve beyan" başlıklı 85 inci maddesinde;"Mükellefler 2 nci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu Kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur."-"Toplama yapılmayan haller" başlıklı 86 ncı maddesinde;"Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.1.Tam mükellefiyette;...d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı (305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılı için 2.200 TL) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları."hükümleri yer almaktadır.Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde; ihbar ikramiyesinin tarafınıza geç ödenmesi nedeniyle mahkeme kararına istinaden hükmedilen gecikme faizinin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında alacak faizi olarak vergilendirilmesi gerekmekte olup, anılan Kanunun 85 inci ve 86 ncı maddeleri uyarınca tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul sermaye iratları için öngörülen beyan haddinin (2019 yılı için 2.200 TL) aşılması nedeniyle, elde ettiğiniz alacak faizi gelirlerinin tamamının 2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst