Hava aracı ihracatında damga vergisi ve harç istisnası.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz aktifinde yer alan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü siciline kayıtlı … seri ve … kayıt numaralı bir adet … tipi hava aracının Amerikan vatandaşı …'e satışı nedeniyle düzenlenen sözleşmenin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu hükme bağlanmış, 6728 sayılı Kanunun 27 inci maddesiyle değişik ek 2 nci maddesinde ise;

"1.İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla aşağıda sayılan işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (gümrük idarelerine verilen beyannameler dâhil) damga vergisinden müstesnadır.

...

(c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar

..."
hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun, "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında ise, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 6728 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle değişik ek 1 inci maddesinde de;

"1.İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla aşağıda sayılan işlemler harçlardan müstesnadır:

...

(c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar

... "


hükmü yer almaktadır.

488 sayılı Kanunun ek 2 nci ve 492 sayılı Kanunun ek 1 inci maddeleri hükmünün uygulamasına ilişkin olarak 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği"nin "İhracat işlemleri" başlıklı 4 üncü maddesinde, ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla ihracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar ile ilgili işlemlerin harçtan ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların (gümrük idarelerine verilen beyannameler dâhil) damga vergisinden istisna olacağı açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda, özelge talep formunuz ekinde yer alan …/…/2020 tarihli "… Satın Alma Sözleşmesi" başlıklı kağıdın incelenmesinden, sözleşmenin şirketiniz ile Amerikan vatandaşı … arasında düzenlendiği, uçağın satış fiyatının … Amerikan Doları olduğu, sözleşmeye konu uçağın Türkiye tescilli olarak ABD'ye uçacağı daha sonra uçak Amerika'ya indikten sonra kayıt silme işleminin başlayacağı ve satıcının Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden uçağın kaydının silinmesini talep edeceği dolayısıyla uçağın Türkiye tescilinin silineceği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz ile Amerikan vatandaşı olan … arasında düzenlenen …/…/2020 tarihli "… Satın Alma Sözleşmesi"nin, ihracata ilişkin olarak düzenlendiğinin tevsik edilmesi kaydıyla, 488 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine göre damga vergisinden, sözleşmeye istinaden harca konu bir işlem yapılması durumunda 492 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre harçlardan istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri 0 166
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 103
M 2019 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 55
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 55
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 61
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 55
M 2020 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 49
M 2021 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 56

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst