Gelir Tablosu Dip Notları

muhasebe

Administrator
Yönetici
Gelir tablos dip notları gelir tablosunun daha anlaşılır olmasını sağlayan bilgiler içerir. Gelir tablosu dip notları 13 adettir. Gelir tablosu dipnotları aşağıda verilen sıraya göre yazılması zorunludur.

Gelir tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır:

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları......................TL.
a) Amortisman giderleri......................................... .......................................TL.
aa) Normal amortisman gideri............................................ ........................TL.
bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri...........................TL.
b) İtfa ve tükenme payları........................................... ........................... ......TL.
2. Dönemin karşılık giderleri......................................... ......................................TL.
3. Dönemin tüm finansman giderleri......................................... ..........................TL.
a) Üretim maliyetine verilenler .................................................. ............... ....TL.
b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler........................................ .................TL.
c) Doğrudan gider yıızılanlar .................................................. ......................TL.
4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık,
müessese, baglı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam
tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) ......................... TL.
5. Ana kuruluş, ana orfaklık, müessese, bağlı ortaklık ve
iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi
aşanlar ayrıca gösterilecektir) .................................................. .................. TL.
6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden
alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki
payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) .............................................. TL.
7. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör,
genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde saglanan
ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı .................................................. .TL.
8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan
değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği
artış (+) veya azalış (-)................................................. ...................................TL.
9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha ve sipariş maliyeti gibi)
ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar,
hareketli ortalama maliyet gibi.)
10.Varsa, tamamen veya kısmen fıili stok sayımı yapılamamasının
gerekçeleri .................................................. ................................................. TL.
11.Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün,
hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının
ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu
madde ve hizmetlere ilişkin tutarları .................................................. ...........TL.
12.Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider
ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren acıklayıcı not ....................
13.Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,
hisse başına kâr ve kâr payı oranları .................................................. ..............
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst