Damga Vergisi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı
:​
E-97895701-155[2020/128]-277577
30.03.2021​
Konu
:​
Damga Vergisi
İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı özelge talep formlarınız ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile … Denizcilik Hizmetleri Ltd. Şti. arasında …/…/2021 tarihinde imzalandığı belirtilen "… Sözleşmesi" başlıklı kağıdın 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/42 fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümleri yer almaktadır.Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun ''I-Akitlerle ilgili kâğıtlar'' başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; A/3 fıkrasında ise kefalet, teminat ve rehin senetlerinin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.Aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (42) numaralı fıkrasında ise, Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmelerin damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 2 nci maddesinin (b) bendinde, "arama"nın, araştırma, arama sondajı ve tespit sondajı faaliyetlerini; (t) bendinde, "petrol"ün, ham petrol ve doğal gazı; (v) bendinde, "petrol hakkı"nın, araştırma izni, arama ruhsatı veya işletme ruhsatından doğan haklardan herhangi birini; (gg) bendinde, "üretim"in, üretim sondajı ve geliştirme faaliyetlerini, petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesini, saha dâhilinde veya civarında depolanmasını, bu depolara, iletim hattına veya rafineriye boru hattı ve diğer vasıtalarla taşınmasını ifade edeceği hükmü yer almaktadır.Buna göre, şirketinizin petrol hakkı sahibi olduğunun ve şirketiniz ile … Denizcilik Hizmetleri Ltd. Şti. arasında imzalanan "… Sözleşmesi" başlıklı kağıda konu işin 6491 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan petrol arama ve üretim faaliyeti kapsamında olduğunun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınacak bir yazı ile tevsiki koşuluyla, söz konusu kağıda 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/42 numaralı fıkrası uyarınca damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst