Birleşme nedeniyle yeniden düzenlenen kesin izin taahhüt senedi damga vergisi ve harç muafiyeti

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü)


Sayı
:​
16700543-155[20-515-3]-24674
15.04.2021​
Konu
:​
Birleşme nedeniyle yeniden düzenlenen kesin izin taahhüt senedi damga vergisi ve harç muafiyeti
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin …/…/2019 tarihi itibarıyla … Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., … Elektrik Üretimi San.ve Tic.A.Ş. ve … Elektrik Üretimi A.Ş.'ni tasfiyesiz infisah yoluyla tüm aktif ve pasifleriyle kül halinde devir aldığı, söz konusu firmaların işletmede ve/veya inşaat halinde elektrik üretim santrallerinin bulunduğu ve EPDK'dan alınmış olan elektrik üretim lisanslarında yer alan unvanların şirketiniz unvanı ile değiştirildiğini, elektrik üretim santral projeleri için Orman Genel Müdürlüğüne hitaben düzenlenen kesin izin taahhüt senetlerinde de unvan değişikliği yapmak istediğinizi belirterek, söz konusu kesin izin taahhüt senetlerinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olacağı; 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı, bunların devri halinde ise aslından alınan verginin dörtte birinin alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (17) numaralı fıkrasında, Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edileceği hükmü bulunmaktadır.Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde, noter işlemlerinden bu Kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harcına tabi olduğu; 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında, noterde işleme konu edilmiş belli tutarı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtların değiştirilmesi hâlinde, değişikliğe ilişkin senet, mukavelename ve kağıtların artan miktar üzerinden aynı nispette harca tabi olduğu, 123 maddesinin üçüncü fıkrasında ise anonim, eshamlı komandit, limited şirket ve kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerin bu Kanunda yazılı harçlardan müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde,"(1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:

a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması.
b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.(2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir."hükümleri yer almaktadır.Bu çerçevede özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden;- …/…/2016 tarihli ve … yevmiye numaralı "Kesin İzin Taahhüt Senedi"nin incelenmesinden, … İli, … İlçesi, … Köyü Sınırları dahilindeki … m² ormanlık alanda Tünel Giriş ve Çıkış Ayası izninin, … Rüzgar Enerjisi San. ve Tic. A.Ş.'ye …/:../2013 ve …/…/2056 tarihleri arasında 43 yıl süre ve … TL arazi izin bedeli, … TL teminat bedeli ile düzenlendiği; devir nedeniyle revize edilen ve … Enerji San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenen "Kesin İzin Taahhüt Senedi"nin ise, … İli, … İlçesi, … Köyü Sınırları dahilindeki … m² ormanlık alanda Tünel Giriş ve Çıkış Ayası izninin …/…/2013 ve …/…/2056 tarihleri arasında 43 yıl süre ve … TL arazi izin bedeli, … TL teminat bedeliyle düzenlendiği,- …/…/2016 tarihli ve … yevmiye numaralı "Kesin İzin Taahhüt Senedi"nin incelenmesinden, … İli, … İlçesi, … Köyü Sınırları dahilindeki … m² ormanlık alanda Tünel Giriş ve Çıkış Ayası, Regülatör Yeri Denge Bacası izninin, … Rüzgar Enerjisi San. ve Tic. A.Ş.'ye …/:../2011 ve …/…/2056 tarihleri arasında 45 yıl süre ve … TL arazi izin bedeli, … TL teminat bedeli ile düzenlendiği; devir nedeniyle revize edilen ve … Enerji San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenen "Kesin İzin Taahhüt Senedi"nin ise, … İli, … İlçesi, … Köyü Sınırları dahilindeki … m² ormanlık alanda Tünel Giriş ve Çıkış Ayası, Regülatör Yeri Denge Bacası izninin …/…/2011 ve …/…/2056 tarihleri arasında 45 yıl süre ve … TL arazi izin bedeli, … TL teminat bedeli ile verildiği,- …/…/2013 tarihli ve … yevmiye numaralı "Kesin İzin Taahhüt Senedi"nin incelenmesinden, … Barajı ve Hes Projesi Kapsamında … m² ormanlık alanda Derivasyon Konduvisi, Derivasyon Tüneli Giriş ve Çıkışı Baraj Gövdesi, Dolyusavak, Enerji Sulama Yapısı, Cebri Boru ve Mesnetleri, Şalt Sahası, Şantiye Tesisleri, Rezervuar Alanı izninin … Enerji Üretimi San. ve Tic. A.Ş.'ye …/…/2013 ve …/…/2061 tarihleri arasında 49 yıl süre ve … TL arazi izin bedeli, … TL teminat bedeli ile düzenlendiği; devir nedeniyle revize edilen ve … Enerji San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenen ''Ek Taahhütname'' ile … Barajı ve Hes Projesi Kapsamında … m² ormanlık alanda Derivasyon Konduvisi, Derivasyon Tüneli Giriş ve Çıkışı, Baraj Gövdesi, Dolyusavak, Enerji Sulama Yapısı, Cebri Boru ve Mesnetleri, Şalt Sahası, Şantiye Tesisleri, Rezervuar Alanı izninin … Enerji San. ve Tic. A.Ş.'ye …/…/2013 ve …/…/2061 tarihleri arasında 42 yıl 8 ay süre ve … TL arazi izin bedeliyle teminatsız olarak düzenlendiğianlaşılmıştır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Rüzgar Enerjisi San.ve Tic.A.Ş. ve … Enerji Üretimi San. ve Tic. A.Ş.'ne ait kesin izin taahhüt senetlerinin şirketinize devrine izin verilmesi nedeniyle ilk senetlere atıf yapılmak suretiyle yeniden düzenlendiği ve kesin izin taahhüt senetlerinde, unvan değişikliği dışında kesin izin bedeli, teminat tutarı ve izin konusu alanın metrekaresi gibi esaslı değişiklikler yapıldığı hususları dikkate alındığında, söz konusu devir işlemi ve bu işlemlerle ilgili düzenlenen kağıtlara 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/17 fıkrası uyarınca damga vergisi ve 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca harç istisnası uygulanması mümkün değildir.Buna göre, yeniden düzenlenen kesin izin taahhüt senetleri ve ek taahhütnamenin, söz konusu kağıtlarda yer alan arazi izin bedeli ile atıf yapılan ilk kesin izin taahhüt senetlerinde yer alan arazi izin bedeli arasındaki farkın kalan izin süresiyle çarpımı sonucu bulunacak tutar ile artan teminat bedeli mukayese edilerek en yüksek vergi alınmasını gerektiren tutar üzerinden, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre damga vergisine, 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I/1 fıkrası gereğince harca tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst