Belediye ile Hissedar Olunan Arsanın Satın Alınmasında Damga Vergisi Uygulaması.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir, Kurumlar Ve Diğer Vergiler Müdürlüğü


Sayı
:​
47285862-155[1-2019/12]-23357
08.06.2021​
Konu
:​
Belediye ile Hissedar Olunan Arsanın Satın Alınmasında Damga Vergisi Uygulaması.
İlgi
:​
…/…/… tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Belediyesi ile hissedar olduğunuz arsayı belediyeden satın almak istediğiniz, satış işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereği Kamu İhale Kanununa tabi olmadan doğrudan tarafınıza bedel takdiri suretiyle yapılacağından bahisle ihale kararı alınmaksızın yapılacak olması nedeniyle bir damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olacağı; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerindeki yazının tazammum ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamının kişiler tarafından ödeneceği hükümlerine yer verilmiştir.Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nisbi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

İhale kanunlarına tabi olsun veya olmasın resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların yetkili mercilerince, bir malın artırma ve eksiltme, pazarlık ve sair şekilde alınması, satılması veya bir hizmetin görülmesi, gördürülmesi maksadıyla verilen ve şahıs-bedel içeren her türlü kararlar ihale kararı olarak değerlendirilmektedir.İlgide kayıtlı özelge talep formunuza ekli …/…/… tarihli ve Karar No: …/… sayılı encümen kararının incelenmesinden, … ile hissedar olduğunuz … Mahallesi … ada, … parselde bulunan … m² taşınmazda kayıtlı … m² yüzölçümlü belediye hissesinin satışı için, Uzlaşma Komisyonu raporunda beher metrekareye takdir edilen … TL'lik bedelin encümence de uygun bulunarak 3194 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü doğrultusunda, belediye hissesinin … TL bedelle şahsınıza satışına karar verildiği anlaşılmıştır.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Mahallesi … ada, … parselde bulunan taşınmazdaki … Belediyesi hissesinin, bedeli belirlenmek suretiyle hissedar şahsınıza satışına ilişkin olarak verilen belediye encümen kararının, ihtiva ettiği tutar üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II/2 maddesine göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 75
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 81
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 60
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 45
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 98
M 2021 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 70
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 124
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 119

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst