Bedelsiz Olarak Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında KDV Uygulamaları

muhasebe

Administrator
Yönetici
Bedelsiz Olarak Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında KDV Uygulamaları

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı : 75766797-130[2018/1727]-E.10394 29.01.2020
Konu : Bedelsiz Olarak Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında KDV Uygulamaları
İlgi : 21.05.2018 tarihli özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizce … Devlet Hastanesine MR çekimi görüntüleme ve uygulama tesisi ve rehabilitasyon ünitesinin inşa ve makine parkı dahil yapılıp bağış olarak hastaneye teslimine karar verildiği belirtilerek bu kapsamda yapılacak harcamaların kurumlar vergisi ve katma değer vergisi (KDV) karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin;

- Birinci fıkrasının (c) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmının kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

- Birinci fıkrasının (ç) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

- İkinci fıkrasında ise, bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerin esas alınacağı belirtilmiştir.

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin;

- "10.3.2.2.2. Kapsama dahil olan bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde;"...

Düzenlemedeki "sağlık tesisi" ifadesinden ise Sağlık Bakanlığınca sağlık tesisi kapsamında değerlendirilen kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmektedir.",


- "10.3.2.2.3. Kapsam dışında kalan bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde; "Okul, sağlık tesisi veya öğrenci yurduna ilişkin olarak yapılmış olsa dahi kamu idare ve kuruluşları dışında kalan kurum veya kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımların vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı veya hangi limitler içinde yapılabileceği genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.",

- "10.3.2.2.4. Bağış ve yardımın belgelendirilmesi" başlıklı bölümünde; "Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.

Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.

Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şartıyla mümkündür."


açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, … Devlet Hastanesine yapılan MR çekim görüntüleme ve uygulama tesisi ve rehabilitasyon ünitesi bağışının söz konusu sağlık tesisinin faaliyetlerinin devamı için yapılan bir bağış olarak kabul edilmesi ve bu bağışa ilişkin yapılan harcamanın tamamının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca bağışın yapıldığı döneme ilişkin kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, indirim konusu yapılabilecek bağış tutarının o yıla ait kurum kazancı ile sınırlı olacağı, dolayısıyla kazanç yetersizliği nedeniyle izleyen yıllara devretmeyeceği ise tabiidir.KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

3065 sayılı KDV Kanununun 17/2-b maddesine göre, genel ve özel bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-2.4) bölümünde; "3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddesinde; Kanunun (17/1) inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetlerin, KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'den istisna olup, teslim ve hizmet bedeli ile ilgili herhangi bir alt ya da üst sınır söz konusu olmaksızın istisna uygulanır."
açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, Şirketiniz ile … Devlet Hastanesi arasında yapılan Bağış Protokolü kapsamında MR çekimi görüntüleme ve uygulama tesisi ve rehabilitasyon ünitesinin inşa ve makine parkı dahil yapılıp Şirketiniz tarafından anılan Hastaneye bedelsiz teslimi 3065 sayılı KDV Kanununun 17/2-b maddesi gereğince KDV den istisna olacaktır. Öte yandan, istisna hükmü bedelsiz teslime konu mallara ilişkin olarak Şirketiniz tarafından yapılacak mal ve hizmet alımlarını kapsamadığından bu kapsamdaki alımlarınız genel hükümlere göre KDV ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2020 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 47
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 57
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 55
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 51
M 2017 Yılı 193 Gelir Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 55
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 57
M 2021 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 119

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst