Bayi ve alt bayi satışlarına ait tahsilatların ana firmaya ait sanal POS ile yapılması halinde tahsilatların ana firma tarafından beyannamede gösterilip gösterilmeyeceği hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
Bayi ve alt bayi satışlarına ait tahsilatların ana firmaya ait sanal POS ile yapılması halinde tahsilatların ana firma tarafından beyannamede gösterilip gösterilmeyeceği hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : 64597866-130[1-2016]-3372 30.01.2020
Konu : Bayi ve alt bayi satışlarına ait tahsilatların ana firmaya ait sanal POS ile yapılması halinde tahsilatların ana firma tarafından beyannamede gösterilip gösterilmeyeceği.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,

-Bayilerinize ısıtma ve soğutma ürünlerinin satışını yaptığınız, bayi sayınızın fazlalığından dolayı ödemede karşılaşılan sorunlar nedeniyle yeni ödeme araçlarına ihtiyaç duyduğunuz,

-Bu nedenle bayileriniz ve firmanız ile ticari ilişkisi olmayan bayilerinize bağlı alt bayileri sanal POS uygulamasına geçirmek istediğiniz,

-Bayilerin kendi şirketlerine ait kredi kartı veya şirket ortağının kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi, kendi müşterileri ya da bayilerine yapmış olduğu mal teslimi veya hizmet ifası sonucu tahsil edilecek bedellerin doğrudan şirketiniz hesaplarına tahsilatının amaçlandığı,

-Bu şekilde tahsil edilen tutarın bayinizin cari hesap bakiyesinden düşüleceği, sanal POS ile yapılan bu tahsilata ilişkin satışların şirketinizce değil bayiniz veya onun alt bayisi tarafından yapılacağını belirtilerek

internet üzerinden sanal POS ile yapılan bu işlemlerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu ile söz konusu tahsilatların şirketinize ait KDV beyannamesindeki "Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri" satırında gösterilip gösterilmeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, aynı Kanunun;

- 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,

- 232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları,

- 233 üncü maddesinde de birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerinin perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları veya giriş ve yolcu taşıma biletlerinden biri ile tevsik olunacağı

hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, bayileriniz ve onların alt bayileri aracılığı ile yapılan ürün satışlarına ait bedellerin şirketinize ait sanal POS uygulaması ile tahsil edilebiliyor olması durumunda, bir yandan bayi/alt bayi satmış olduğu malların bedelini müşterisinden tahsil etmekte, diğer yandan şirketiniz bayiden (ayrıca bayiniz alt bayisinden) alacağını tahsil etmektedir. Buna göre, bayinin/alt bayinin yapmış olduğu satışa ait bedeli gelir hesaplarına intikal ettirmesi ve müşterisi adına fatura düzenlemesi gerekmektedir. Ana şirketce (alt bayi tarafından satışlarda ayrıca bayice) de alacağın tahsiline yönelik muhasebe kayıtlarının yapılması gerektiği tabiîdir.

Diğer taraftan, sanal POS uygulaması ile ilgili olarak banka tarafından komisyon talep edilmesi ve firmanızca söz konusu komisyonun bayilere, bayilerce de alt bayilere yansıtılmasının istenilmesi halinde, alt bayiden bayinizce, bayinizden firmanızca tahsil edilen komisyon tutarları için fatura düzenlenmesi icap etmektedir. Ayrıca, banka tarafından firmanızdan talep ve tahsil edilen komisyonun, banka tarafından düzenlenecek olan banka dekontu ile kayıtlarınıza intikal ettirilmesi gerektiği tabiîdir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

08.08.2011 tarih ve KDV-60/2011-1 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri 7.Beyan 7.2.Kredi Kartı ile Yapılan Tahsilatların Beyanı başlıklı bölümünde;

"Kredi kartı, satışa konu mal veya hizmetin bedelinin tahsilinde kullanılmakta olup, kredi kartıyla yapılan tahsilatın, işletme tarafından yapılan bir mal satışı veya sunulan hizmete ilişkin olduğu kabul edilir. Buna göre fatura, mükellefler tarafından yapılan tahsilata değil, KDV uygulamasında tahsilatın ait olduğu teslim veya hizmetin Vergi Usul Kanununda belirtildiği şekilde belgelendirilmesine yönelik olarak düzenlenmektedir.

KDV Kanununun 42 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlığımızca şekil ve muhtevası belirlenen 1 No.lu KDV Beyannamesinde, bir vergilendirme döneminde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmı, beyannamenin (Sonuç Hesapları - Diğer Bilgiler - Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Katma Değer Vergisi Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel) satırına yazılacaktır.

KDV beyannamesinde istenilen bu bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Bu satırda vergiyi doğuran olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın bir vergilendirme döneminde kredi kartı ile yapılan tahsilatlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarların Beyannamenin "Sonuç Hesapları" kulakçığındaki "Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel" ile uyum göstermemesi ve bu hususun vergi dairesince mükellefe sorulması durumunda, farklılığın;

...

- Firma adına kayıtlı pos cihazları kullanılarak bayi veya üye işyerlerince yapılan satışlara ait tahsilatların bayi veya üye işyeri alacağına kaydedilmeksizin doğrudan firma hesaplarına aktarılması

gibi sebeplerden kaynaklandığının izah gerekçesi olarak gösterilmesi mümkündür.

Başka kurum ve firmalar adına tahsilat işlemleri yapmak suretiyle verilen bu tür hizmetler karşılığı alınan komisyon, prim gibi bedeller üzerinden KDV hesaplanarak beyan edilecektir.

Öte yandan, uyumsuzluğun makul sebeplerle izah edilememesi halinde ilgili mükellefler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.
"

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre; bayileriniz ve bayilerinizin alt bayileri tarafından yapılan satışlara ilişkin tahsilatların internet üzerinden şirketinize ait sanal POS uygulaması ile tahsilinde, bu tutarların firmanıza ait KDV beyannamesinin "Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri" satırında gösterileceği tabiidir. Bu satırda yer alan tutarların KDV beyanları ile uyum göstermemesi ve bu hususun vergi dairesince sorulması durumunda ise, farklılığın bayilerden olan alacakların kredi kartı ile tahsil edilmesine yönelik kurulan sistemden kaynaklandığı izah gerekçesi olarak belirtilebilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 347
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 47
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 51
M 2020 Yılı 4760 Özel Tüketim Vergisi Özelgeleri 0 60
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 54
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 53
M 2020 Yılı 213 Vergi Usul Kanunu Özelgeleri 0 59
M Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri 0 130

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst