Araç kiralama sözleşmelerinde damga vergisi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü
İlgi (a) ve (c)'de kayıtlı özelge talep formlarınız ve eklerinin incelenmesinden, … Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan …/… ihale kayıt numaralı "… Araç Kiralama Hizmet Alımı" işinin şirketiniz uhdesinde kaldığı belirtilerek, sözleşmeye uygulanacak damga vergisi nispeti hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imzalayanlar olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı hükümleri yer almaktadır.Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında, kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 nispetinde; A/9 fıkrasında ise resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerin binde 9,48 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.Bu çerçevede, ilgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuz eki "… Araç Kiralama Hizmet Alımına Ait Sözleşme"nin incelenmesinden, "İş Tanımı" başlıklı 5 inci maddesinde, sözleşme konusu işin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıların sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlendiği, "Sözleşmenin türü ve bedeli" başlıklı 6 ncı maddesinde, sözleşmenin birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarın toplamı olan … TL bedel üzerinden akdedildiği belirlemelerine yer verildiği; ilgi (c)'de kayıtlı özelge talep formunuz eki teknik şartnamenin incelenmesinden ise; şartnamenin (C.1) maddesinde, idarenin tüm hizmet birimlerinde kullanılmak üzere 24 saat üzerinden, sürücü ve yakıt idareye ait olmak üzere ihtiyaç listesinde özellikleri belirtilen çeşitli tip ve miktarlardaki araçları kiralık hizmet aracı olarak çalıştıracağı; (C.5) maddesinde, 18 ay süre ile sürekli kiralanacak araçlar için fiyat teklifi yakıt ve sürücü idareye ait olmak üzere aylık birim fiyat üzerinden verileceği; (C.6) maddesinde, Tip No:20, 21, 22 ve 23 de belirtilen hizmet araçları için yakıt ve sürücü yükleniciye ait olmak üzere günlük birim fiyat üzerinden teklif verileceği belirlemelerine yer verildiği anlaşılmıştır.Buna göre, … Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile şirketiniz arasında imzalanan sözleşmenin niteliği itibariyle birden fazla akit ve işlem içeren karma sözleşme olduğu, bazı araçlar için yakıt ve sürücü idareye ait olmak üzere kiralama işlemine yer verildiği, bazı araçlar için ise yakıt ve sürücü yükleniciye ait olmak üzere hizmet alımı işlemine yer verildiği dikkate alındığında, söz konusu sözleşmenin ayrıştırılabilmesi halinde, yakıt ve sürücünün yükleniciye ait olduğu kısmının hizmet alımı olarak değerlendirilerek Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-9 fıkrası uyarınca; yakıt ve sürücünün idareye ait olduğu kısmının ise kira sözleşmesi olarak değerlendirilerek Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fikrası kapsamında nispi damga vergisine tabi tutulması mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst