6736 sayılı Kanuna göre stok beyanı.

muhasebe

Administrator
Yönetici
6736 sayılı Kanuna göre stok beyanı.
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü


Sayı : 76464994-130[KDV.2018.33]-E.22582 29.01.2020
Konu : 6736 sayılı Kanuna göre stok beyanı.
İlgi : 01/02/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 6736 sayılı Kanunun 6/1 maddesi kapsamında stok beyanında bulunduğunuz emtia ve makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin katma değer vergisini (KDV) kanuni süresinde ödediğiniz ancak 2016 takvim yılı içerisinde indirim konusu yapmadığınız belirtilerek söz konusu KDV nin düzeltme beyannamesi verilerek indirim konusu yapılıp yapılamayacağı sorulmaktadır.

6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, mükelleflerin işletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirecekleri, beyan edilen genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden %10 oranı, indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacağı ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödeneceği, makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu verginin, hesaplanan KDV den indirilemeyeceği, emtia üzerinden ödenen verginin genel esaslara göre indirileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 6736 sayılı Kanunun 6/1 maddesi kapsamında stok beyanında bulunduğunuz makine, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle ödenen verginin, hesaplanan KDV den indirimi mümkün değildir. Ancak, 6736 sayılı Kanunun 6/1 maddesi kapsamında stok beyanında bulunduğunuz emtia nedeniyle ödenen verginin 2016 yılında yasal deftere kaydedilmiş olması halinde 2017 yılında düzeltme beyannamesi verilerek indirim konusu yapılması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst