222 sayılı Kanun uygulamasında damga vergisi

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü)

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Başkanlığınızca ihalesi yapılan …/… ihale kayıt numaralı "… İli … İlçesi 260 Yataklı Öğretmen Evi Yapım İşi"ne ilişkin düzenlenecek olan ihale kararı ve sözleşmenin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde de bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükümleri yer almaktadır.Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; "II.Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 83 üncü maddesinde, ilköğretimin bütün gelirlerinin ve 78 inci maddede belirtilen giderlerinin (personel masrafları hariç) her türlü resim ve vergiden muaf olacağı hüküm altına alınmıştır.Mezkur Kanunun 78 inci maddesinde sayılan giderler ise, ilköğretim kurumlarınca yapılacak masrafları kapsamakta olup maddenin;(a) fıkrasında, köy, kasaba, şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapımı, tadili, esaslı onarımı, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri,(b) fıkrasında, küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telafisi, esaslı hastalıkların tedavisi, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderlerilköğretimin giderleri olarak sayılmıştır.222 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde yer alan söz konusu muafiyet hükmünün uygulanmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı Bakanlığımızın 22.10.1998 tarihli ve 37904 sayılı Genel Yazısında, ilköğretim kurumlarının ve öğretmen evlerinin yapımı, tadili, onarımı ile okul eşyası, ders aletleri tedariki ve arsa veya arazi iktisabı için yapılacak harcamalara ait olmak ve bir tarafı ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla, düzenlenen sözleşmelerin ve ihale kararlarının damga vergisine tabi tutulmayacağı; ancak ilköğretimin değil müteahhitlerin gideri mahiyetinde bulunan, hakediş ve avanslarla ilgili makbuzların damga vergisinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrası bölümü uyarınca müteahhitler tarafından ödeneceği ifade edilmiştir.Öte yandan, 222 sayılı Kanuna 2917 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle eklenen ek 1 inci maddede, 222 sayılı Kanunda geçen "ilköğretim müdürü" deyiminin "ilçe eğitim müdürü", "öğretmenevi" deyiminin "öğretmen lojmanı" olarak değiştirildiği hükme bağlanmış, söz konusu düzenleme 15/10/1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Başkanlığınızca ihalesi yapılan …/… ihale kayıt numaralı "… İli … İlçesi 260 Yataklı Öğretmen Evi Yapım İşi"ne ilişkin alınan ihale kararı ve sözleşmeye, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamında damga vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir.Bilgi edinilmesini arz ederim.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst